Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English

APSTRAKTI 2014


 I TEME VEZANE ZA HIPERSENZITIVNOST NA HRANU


POJAVNOST ALERGIJA NA HRANU U POPULACIJI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA GRADA OSIJEKA 

Nika Pavlović1, Jelena Vlahović2, Maja Miškulin2*
1Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Hrvatska
2Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, Hrvatska
miskulin.maja@gmail.com 


Sažetak
Uvod: Alergija na hranu je imunološki posredovana preosjetljivost na alergene iz hrane. Spomenuta alergija pogađa oko 6-8% djece mlađe od tri godine, oko 4% djece školske dobi te oko 2% odrasle populacije u svijetu.
Cilj rada: Istražiti učestalost alergija na hranu u populaciji djece predškolske dobi s područja grada Osijeka te utvrditi najčešće uzroke ovih alergija u promatranoj populaciji.
Materijal i metode: Ovo presječno istraživanje provedeno je tijekom travnja i svibnja 2007. godine među djecom predškolske dobi (prosječne starosti 5,9±0,7 godina; 401/810, 49.5% dječaka i 409/810, 50,5% djevojčica) koja pohađaju vrtić u Osijeku. Posebno dizajnirani upitnik ispunilo je 810 roditelja spomenute djece. Upitnik je sadržavao pitanja o dobi, spolu i tjelesnoj masi djeteta, postojanju dijagnoze alergije na hranu te vrsti alergije na hranu. 
Rezultati: U istraživanoj populaciji predškolske djece bilo je 5,4% (44/810) djece s dijagnozom alergije na hranu. Najčešći uzroci alergija na hranu u promatranoj populaciji bili su različiti prehrambeni aditivi (40,9%), jaja (18,2%), kikiriki (13,7%), mlijeko (9,2%) te med, pesticidi, riba i gluten s jednakom učestalosti od 4,5% svaki.
Zaključak: Alergije na hranu učestalo se javljaju među djecom predškolske dobi s područja grada Osijeka pri čemu je posebno značajna pojavnost alergijskih reakcija na različite prehrambene aditive. Kod djece s potvrđenom alergijom na sastojke hrane, nužno je dotičnu namirnicu isključiti iz prehrane. U tom je smislu nadasve bitno da proizvođači detaljno označe sadržaj svake namirnice kako bi potrošači mogli izbjeći konzumiranje onih namirnica na koje su alergični.
Ključne riječi: alergija na hranu, prehrambeni aditivi, djeca predškolske dobi, Hrvatska.

PREVALENCE OF FOOD ALLERGIES IN THE POPULATION OF PRESCHOOL CHILDREN FROM THE CITY OF OSIJEK

Nika Pavlović
1, Jelena Vlahović2, Maja Miškulin2*

1Institute of Public Health for the Osijek-Baranja County, Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Croatia
2University of Osijek, Faculty of Medicine, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, Croatia
miskulin.maja@gmail.com 


Summary 
Introduction: Food allergy is an immune-mediated hypersensitivity to allergens in food. This allergy affects about 6-8% of children younger than three years, about 4% of school-age children and about 2% of the adult population in the world.
Aim: To investigate the prevalence of food allergies in the population of preschool children from the city of Osijek and to identify the most common causes of these allergies in the study population.
Materials and methods: This cross-sectional study was conducted during April and May 2007, among preschool children (mean age 5.9±0.7 years, 401/810, 49.5% of boys and 409/810, 50.5% of girls) attending kindergartens in Osijek. The 810 parents of mentioned children filled out the specially designed questionnaire. The questionnaire contained questions on age, sex and body weight of the child, the existence of a diagnosis of food allergy and type of food allergy.
Results: In the studied population of preschool children there were 5.4% (44/810) of children diagnosed with food allergies. The most common causes of food allergies in the study population were different food additives (40.9%), eggs (18.2%), peanut (13.7%), milk (9.2%) and honey, pesticides, fish and gluten with the same frequency of 4.5% each.
Conclusion: Food allergies often occur among preschool children from the city of Osijek with the particularly significant prevalence of allergic reactions to various food additives. In children with confirmed allergy to food ingredients, it is necessary to exclude such ingredient from the diet.  In this sense, it is essential that manufacturers mark in detail the content of each foodstuff so that consumers can avoid eating those foodstuffs to which they are allergic. 
Key words: food allergy, food additives, preschool children, Croatia.ALERGIJA NA KRAVLJE MLIJEKO U POPULACIJI DJECE DOJENAČKE I RANE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Darija Vrdoljak1, Maja Miškulin1*, Jelena Vlahović1, Nika Pavlović2
1Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, Hrvatska
2Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Hrvatska
miskulin.maja@gmail.com 

Sažetak 
Uvod: Alergija na kravlje mlijeko najčešća je alergijska reakcija u dojenčadi te djece rane predškolske dobi, čija je pravodobna dijagnoza ključna u daljnjem terapijskom pristupu oboljelom djetetu.
Cilj rada: Cilj rada bio je utvrditi učestalost alergije te demografske osobine alergičnih na kravlje mlijeko u populaciji djece dojenačke (0-1 godina) i rane predškolske dobi (1-4 godina) s područja Vukovarsko - srijemske županije. 
Materijal i metode: Ovo presječno istraživanje provedeno je u razdoblju od 1. svibnja 2013. do 30. travnja 2014. godine, u Općoj županijskoj bolnici Vukovar uz suglasnost nadležnog Etičkog povjerenstva. U istraživanje je ukupno bilo uključeno 59 ispitanika pod sumnjom na postojanje alergije na kravlje mlijeko (38/59, 64,4 % dječaka i 21/59, 35,6 % djevojčica; prosječne dobi 20,8±16,2 mjeseci). Svim ispitanicima utvrđena je serumska koncentracija specifičnih IgE protutijela na protein kravljeg mlijeka te su prikupljeni njihovi demografski podatci (spol, dob, mjesto stanovanja). Za određivanje serumske koncentracije specifičnih IgE protutijela na protein kravljeg mlijeka, korišten je standardizirani UniCAP imunofluorescentni test (Phadia AB, Uppsala, Švedska). 
Rezultati: U ispitivanoj populaciji bilo je 35,6 % (21/59) potvrđenih slučajeva alergije na kravlje mlijeko, pri čemu je alergija češće bila utvrđena kod dječaka (71,4 %) te kod djece koja žive na selu (61,9 %). Prosječna vrijednost serumske koncentracije specifičnog IgE protutijela na protein kravljeg mlijeka kod djece alergične na kravlje mlijeko, iznosila je 9,9±23,8 kU/L, pri čemu je ona bila znatno veća kod dječaka (12,6 kU/L) u odnosu na djevojčice  (3,2 kU/L). 
Zaključak: Provedeno istraživanje pokazalo je kako se alergija na kravlje mlijeko učestalo javlja u ispitivanoj populaciji ukazujući na potrebu daljnjeg izučavanja ove problematike. Uz to, istraživanje je pokazalo kako se dijagnoza ove alergije u Hrvatskoj još uvijek postavlja relativno kasno te je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se dijagnoza postavila ranije čime bi se ujedno unaprijedio terapijski pristup oboljelima. 
Ključne riječi: alergija na kravlje mlijeko, dijete, alergija na hranu, Hrvatska.

COW'S MILK ALLERGY IN THE POPULATION OF INFANTS AND EARLY PRESCHOOLERS FROM THE VUKOVAR – SRIJEM COUNTY

Darija Vrdoljak1, Maja Miškulin1*, Jelena Vlahović1, Nika Pavlović2
1University of Osijek, Faculty of Medicine, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek, Croatia
2Institute of Public Health for the Osijek-Baranja County, Franje Krežme 1, 31000 Osijek, Croatia
miskulin.maja@gmail.com 


Summary  
Introduction: Cow's milk allergy is the most common allergic reaction present among infants and early preschoolers. The early diagnosis of the condition is crucial for adequate treatment of the affected child.
Aim: To determine prevalence of cow's milk allergy in the population of infants (0-1 years) and early preschoolers (1-4 years) from Vukovar-Srijem County and demographical characteristics of affected children. 
Materials and methods:  This cross-sectional study was conducted from 1st May 2013 to 30th April 2014 in Vukovar General County Hospital and was approved by the responsible Ethical Committee. It included 59 patients - suspected of having cow's milk allergy (38/59, 64.4% boys and 21/59, 35.6% girls; average age 20.8±16.2 months). The serum concentrations of the specific IgE antibodies for cow's milk protein were determined and demographic data for each patient were collected (gender, age, place of living). Standardized UniCAP fluorescence-enzyme immunoassay (Phadia AB, Uppsala, Sweden) was used to determine serum concentration of the specific IgE antibodies for cow's milk protein.
Results: In observed population there were 35.6% (21/59) of children affected with cow's milk allergy. The allergy was more common with boys (71.4%), and children who lived in villages (61.9%). Average value of serum concentration of the specific IgE antibodies for cow's milk protein among affected children was 9.9±23.8 kU/L, and it was higher for boys (12.6 kU/L) in comparison to girls (3.2 kU/L). 
Conclusion: This study indicates that the cow's milk allergy is relatively frequent within the observed population thus there is a need for further evaluation of this issue. In addition, the study has shown that the diagnosis of cow's milk allergy in Croatia is still relatively late and because of that there is a need to make additional efforts for earlier diagnosis of such condition that would also improve the therapeutic approach to affected children.
Key words: cow's milk allergy, child, food allergy, Croatia.BEZGLUTENSKA PREHRANA – JEDINA TERAPIJA ZA CELIJAKIJU

Sanja Ćosić

Hrvatska akademijaprimijenjenognutricionizma - HAPN, Zagreb, Hrvatska
Edukacijski centar i internetska nutricionistička enciklopedija, Definicija hrane d.o.o., Supilova 7, Zagreb, Hrvatska
sanja.cosic@gmail.com 

Sažetak
U zadnje vrijeme, sve se više pažnje obraća na prisutnost glutena u hrani i njegovom utjecaju na organizam. Gluten je bjelančevina koju nalazimo u nekim vrstama žitarica (pšenica, raž, ječam). U prehrambenoj industriji često se upotrebljava kao aditiv zbog čega su razni oblici nepodnošljivosti glutena sve češća pojava. Jedan od najtežih oblika nepodnošljivosti je celijakija ili glutenska enteropatija – kronična autoimuna bolest koja se javlja u osoba s genetskom predispozicijom a karakterizira ju doživotna nepodnošljivost glutena. Liječenje celijakije provodi se potpunim uklanjanjem glutena iz prehrane jer unos i najmanjih tragova oštećuje sluznicu tankog crijeva. Imunosni sustav odgovara uništavanjem resica (villi intestinales) u tankom crijevu, s pomoću kojih se apsorbiraju nutrijenti iz hrane. Na taj način dolazi do pothranjenosti oboljelog zbog nemogućnosti potpunog iskorištavanja mikro-imakronutrijenata iz unešene hrane, ali i drugih zdravstvenih komplikacija vezanih uz nedovoljno iskorištavanje nutrijenata. Većina komplikacija može se spriječiti ranim prepoznavanjem dijagnoze bolesti i strogim pridržavanjem bezglutenske prehrane. Kod osoba koje se pridržavaju terapije rizik od razvitka drugih oboljenja jednak je onome kao i kod osoba koje ne boluju od celijakije. Osim stroge bezglutenske prehrane, vrlo bitan element terapije je edukacija oboljelih i njihovih obitelji, kako o samoj bolesti tako i o njezinu liječenju bezglutenskom prehranom. Potrebno je i stalno praćenje oboljelih kako bi se identificirali i tretirali eventualni nutritivni deficiti. 
Istraživanja potvrđuju da se poremećeni imunosni odgovor ne može izliječiti samo privremenim izostavljanjem glutena te je jedina terapija celijakije stroga bezglutenska prehrana koja može dovesti do potpunog kliničkog i histološkog oporavka. Iako terapija bezglutenskom prehranom može dovesti do nestanka simptoma, ne možedovestii do nestanka celijakije. 
Ključne riječi: bezglutenska prehrana,celijakija, gluten, glutenska enteropatija.

GLUTEN FREE DIET – THE ONLY THERAPY FOR CELIAC DISEASE

Sanja Ćosić

Croatian Academy for Applied Nutritional Science - CAANS, Supilova 7,  Zagreb, Croatia
Food Definition, Centre for education and consulting, Supilova 7, Zagreb, Croatia
sanja.cosic@gmail.com 


Summary 
Lately, more and more attentionis being paid to the presence of gluten in food and its impact on the body. Gluten is a protein found in some types of cereals (wheat, rye, barley). It is often used by the food industry as an additive for which the various forms of gluten intolerance are a growing phenomen. One of the worst forms of intolerance is celiac disease or gluten enteropathy-a chronic autoimmune disease that occurs in people with a genetic predisposition and it is characterized by a life long gluten intolerance. The treatment for celiac disease is a complete elimination of gluten from the diet because even the intake of the smallest traces is damaging the mucosa of the small intestine. The immune system responds by destroying villi (villi intestinales) in the small intestine, through which nutrients are absorbed from the food. This leads to malnutrition of the patient due to the in ability to complete utilization of micro-and macro nutrients from the food, but alsoto the other health complications related to under utilization of nutrients. Most complications can be prevented by early recognition of disease diagnosis and strict adherence to a gluten-free diet. For people who adhere to the therapy the risk of developing other illnesses equals to the one in people who do not suffer from celiac disease. 
In addition to strict gluten-free diet, a very important element of therapy is education of the patients and their families about the illness as well as its treatment by gluten-free diet. It is necessary to continuously monitor patients in order to identify and treatthe possible nutritional deficits. 
Studies confirm that the disturbed immune response can not be cured by only temporary elimination of gluten intake and the only treatment for celiac diseaseis a strict gluten-free diet which can lead to complete clinical and histological recovery. Although therapy with gluten-free diet can lead to the disappearance of symptoms, it can not lead to the disappearance of celiac disease.
Key words: celiac disease, gluten, gluten-free diet, gluten enteropathy.

PREPOZNAVANJE I TRETMAN CELIJAKIJE – STUDIJA SLUČAJA

Azra Omeragić1 , Samir Tursunović1, Midhat Jašić2

1JZU Dom zdravlja Srebrenik, Zlatnih ljiljana, 75350, Srebrenik , Bosna i Hercegovina

2Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

                                               azra.omeragic74@gmail.com

Uvod: Celijakija ili glutenska enteropatija je hronična autoimuna bolest koju izaziva gluten u osoba s genskom predispozicijom, a karakterizira je doživotna nepodnošljivost glutena. Klinička slika može biti tipična sa pretežno probavnim simptomima, atipična sa simptomima ostalih organskih sistema, kao i latentni ili tihi oblik celijakije. Javlja se kod oko 1% zapadne populacije.

Cilj rada: Cilj rada je skretanje pažnje na važnost ranog prepoznavanja celijakije, kako bi se, obzirom na značajnu incidencu obolijevanja od ove bolesti u svijetu, što prije počelo sa tretmanom i sprečavanjem težih komplikacija bolesti.

Materijal i metode: Za prikaz slučaja su korišteni podaci iz zdravstvenog kartona, laboratorijska i histološka ispitivanja. Djevojka V.G., stara 20 godina, javila se na pregled zbog oticanja nogu, slabosti, malaksalosti, proliva i hemoragijskog sindroma. Urađena je ezofagogastroduodenoskopija (EGDS) koja je ukazala na postojanje intestinalne atrofije. Biopsija tankog crijeva i izvršeni serološki testovi su potvrdili glutensku enteropatiju.

Rezultati: Upotrebom bezglutenske dijete i kortikosteroidnom terapijom brzo je došlo do poboljšanja kliničke slike i biohemijskih parametara. Parenteralnom primjenom vitamina K, dolazi do brze korekcije koagulacijskog statusa, uz gubitak ostale simptomatologije hemoragijskog sindroma.

Zaključak: Atipični oblik celijakije, praćen dugotrajnom anemijom, nizom hroničnih, nespecifičnih simptoma često je neprimijećen, iz razloga što liječnici ne misle o ovoj bolesti,

naročito u kasnijoj životnoj dobi. Često zbog krivih dijagnoza i nerazmišljanja o ovoj bolesti dolazi do ozbiljnih posljedica za zdravlje naročito u kasnijoj životnoj dobi. Zlatni standard za liječenje celijakije je izbjegavanje namirnica koje sadrže gluten i o tome je neophodna temeljita edukacija pacijenata.

Ključne riječi: prepoznavanje celijakije, gluten, dijeta

IDENTIFICATION AND TREATMENT OF COELIAC DISEASE - A CASE STUDY

Azra Omeragić1 , Samir Tursunović1, Midhat Jašić2

1JZU Dom zdravlja Srebrenik, Zlatnih ljiljana 75350, Srebrenik , Bosna i Hercegovina

2Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

                                               azra.omeragic74@gmail.com

Introduction: Coeliac disease or gluten-sensitive enteropathy is a chronic autoimmune disease caused by gluten in people with a genetic predisposition, and is characterized by life-long intolerance to gluten. The clinical appearance may be typical with predominantly gastrointestinal symptoms, atypical with symptoms of other organ systems, as well as latent or silent form of Coeliac disease. It occurs in about 1% of the Western population.    

Objective: The aim of this work is to pay attention to the importance of early detection of Coeliac disease, so that could be given the significant incidence of morbidity from these diseases in the world, which began soon as possible to the treatment and prevention of serious complications.

Methodology: A case study used data from the medical record, laboratory and histological examination. VG female, aged 20 years, complained of edema of the legs, weakness, fatigue, diarrhea and hemorrhagic syndrome. Was performed esophagogastroduodenoscopy (EGDS), which indicated the existence of intestinal atrophy. A biopsy of the small intestine and performed serologic tests confirmed gluten enteropathy.

Results: Using the gluten-free diet and corticosteroid therapy there was an fast improvement in clinical and biochemical parameters. Parenteral administration of vitamin K leads to the rapid correction of coagulation status and lossing the other symptoms of hemorrhagic syndromes. 

Conclusion: The atypical form of celiac disease, followed by long-lasting anemia, a series of chronic, non-specific symptoms are often unnoticed, because the doctors do not think about this disease,  especially in adults. Often, because of wrong diagnosis and not thinking about this disease leads to serious consequences for the health especially in later life. The gold standard for the treatment of Coeliac disease is to avoid foods that contain gluten and which necessary lead to the needs of fundamental education of patients.

Keywords: recognition of Coeliac disease, gluten, diet

 II TEME VEZANE ZA DIJETOTERAPIJUZNAČAJ PERSONALNE ISHRANE U PREVENCIJI I LIJEČENJU INFLAMATORNE BOLESTI CRIJEVA

 

Muharem Zildžić1 Nizama Salihefendić2

1Medicus- A, Gračanica, 2Medicinski fakultet, Tuzla

medicus.ord@bih.net.ba

predavanje po pozivu

Sažetak

Inflamatorna bolest crijeva IBC (IBD - Inflammatory bowel disease) se definiše kao hronična sistemska autoimuna upalna bolest koja zahvata gastrointestinalnu cijev, ali su često zahvaćeni i ostali organski sistemi (koža, hepatobilijarni trakt, lokomotorni, endokrini kardiovaskularni sistem, oči itd.), pa se praktično može reći da je ovo sistemska kompleksna multifaktorijalna bolest cijelog organizma. Postoje tri posebna klinička entiteta ove bolesti: Ulcerozni kolitis, Crohn-ova bolest i nespecificirani kolitis.

U kliničkoj praksi i medicinskoj literaturi jasno su definisane kliničke slike, standardi i kriteriji za dijagnostiku i liječenje. Pošto IBD bolest primarno zahvata digestivni sistem, jasno je da su funkcije digestije, apsorpcije i metabolizma oštećene i da su potrebne značajne nutritivne intervencije i posebne dijetalne preporuke. Postoje i opšte preporuke za ishranu i specifične dijete, ali se u praksi nedovoljno poklanja pažnja velikoj mogućnosti utjecaja ishrane na prevenciju i klinički tok bolesti i posebno na sprečavanje komplikacija i poboljšanje kvaliteta života.

U kliničkoj praksi potrebno je jasno definisati tip oboljenja, zahvaćenost gastrointestinalne cijevi patološkim promjenama prema endoskopskim kriterijima, odrediti ektraintestinalne manifestacije bolesti, a svakako i nutritivni status. Na osnovu dobivenih podataka primarno je odrediti ishranu i dijetalni režim i nutritivne intervencije prema specifičnosti svakog bolesnika. Kod ove bolesti generalne dijetalne preporuke imaju vrlo malu praktičnu vrijednost.

Većina bolesnika sa IBD imaju malnutriciju. Malnutriciju uzrokuje čitav niz faktora koji su u vezi sa etiopatogenezom bolesti i promjenama na sluznici crijeva, ali i sa medikamentoznom terapijom (smanjena apsorptivna površina crijeva, eksudativna enteropatija, povećan gubitak minerala, tečnosti, proteina, esencijalnih masnih kiselina i drugih nutrijenata).

U početnoj fazi i tokom dijagnostičkih postupaka uvodi se totalna parenteralna ili enteralna ishrana sa nazojejunalnom sondom. Efekti enteralne ishrane su direktno terapeutski i mogu potpuno da zamijene medikamentoznu terapiju.

Posebnu važnost u tretmanu IBD predstavlja IBD antiinflamatorna dijeta (IBD-AID) sa dokazanim učinkom na klinički tok bolesti. Ova dijeta koja se bazira na sprečavanju disbioze i razvoju patogenih bakterija ima 5 faza u toku kojih dolazi do jasnih kliničkih, endoskopskih i histoloških poboljšanja upalnih promjena crijeva. Ona se zasniva na činjenici da kompleksni ugljikohidrati koji se teško razgrađuju u crijevu sa pojavom fermentacije stvaraju toksične produkte (metan, ugljični dioksid i organske kiseline) koje dodatno pogoršavaju tok upalnog procesa i apsorpcije). Ova dijeta preporučuje monosaharide koji ne zahtijevaju enzimsku razgradnju i lako se resorbiraju.

Suplementna dijeta sa vitaminima, mineralima, esencijalnim masnim kiselinama, omega-3 dodatno bitno utiče na sprečavanju komplikacije inflamatorne bolesti crijeva. Sadašnja klinička praksa i kliničke studije potvrđuju da specifična ishrana i nutritivne intervencije bitno utiču na klinički tok inflamatorne bolesti crijeva i poboljšavaju kvalitet života .

Ključne riječi: personalna ishrana, inflamatorna bolest crijeva, prevencija.

 

IMPORTANCE OF PERSONAL NUTRITION IN PREVENTION AND TREATMENT INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

Muharem Zildzic1 Nizama Salihefendic2

1Medicus- A, 75 320 Gracanica, B&H

2Faculty of Medicine, University of Tuzla, Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla, B&H

medicus.ord@bih.net.ba

lecture by invitation

Summary

Inflammatory bowel disease (IBD-Inflammatory bowel disease) is defined as a chronic systemic autoimmune inflammatory disease that affects the gastrointestinal tube, but they are often affected by other organ systems (skin, hepatobiliary tract, locomotor, endocrine cardiovascular system, eyes, etc.), and practically can say that this is a systemic complex multifactorial disease of the whole organism. There are three separate clinical entities of the disease: ulcerative colitis, Crohn's disease and nonspecific colitis.

In clinical practice and medical literature clearly defined clinical picture, standards and criteria for diagnosis and treatment. Since IBD disease primarily affects the digestive system, it is clear that the functions of digestion, absorption and metabolism of damaged and that it would require significant nutritional intervention and special dietary recommendations. There are general recommendations for nutrition and specific diets, but in practice, insufficient attention is paid to the great possibilities of the impact of nutrition on the prevention and clinical course of the disease and especially to prevent complications and improve quality of life.

In clinical practice, it is necessary to clearly define the type of disease, involvement of the gastrointestinal tube pathological changes by endoscopic criteria to determine extraintestinal manifestations of the disease, and certainly nutritional status. Based on data obtained primarily determined by diet and dietary regimen and nutritional interventions for the individual patient. In this disease the general dietary recommendations have very little practical value.

Most patients with IBD have malnutrition. Malnutrition caused by a number of factors that are related to the etiopathogenesis of disease and changes in the intestinal mucosa, but also with medications (reduced absorptive surface of the intestine, exudative enteropathy, increased loss of minerals, fluids, protein, essential fatty acids and other nutrients).

In the initial phase and during diagnostic procedures introduced total parenteral or enteral nutrition with nazojejunalnom probe. Effects of enteral nutrition are directly therapeutic and can completely replace the medication therapy.

Of special importance in the treatment of IBD IBD represents the anti-inflammatory diet (IBD-AID) with a proven effect on the clinical course of the disease. This diet, which is based on prevention disbioze and development of pathogenic bacteria has 5 phases during which there is a clear clinical, endoscopic and histological improvement of inflammatory bowel changes. It is based on the fact that the complex carbohydrates that are difficult to break down in the gut with the advent of fermentation creates toxic products (methane, carbon dioxide and organic acids) which exacerbated inflammatory process flow and absorption). This diet is recommended monosaccharides which do not require the enzymatic degradation and readily absorbable.

A supplementary diet with vitamins, minerals, essential fatty acids, omega-3 additionally has a crucial impact on the prevention of complications of inflammatory bowel disease. The current clinical practice and clinical studies confirm that a specific diet and nutritional interventions significantly affect the clinical course of inflammatory bowel disease and improve quality of life.

Key words: personal diet, inflammatory bowel disease, prevention.

 


 
KOMPLEMENTARNA TERAPIJA KOD DISFUNKCIJA ŠTITNJAČE 

Karmen Matković Melki


Poliklinika Leptir, Centar za štitnjaču, Ilica 253, 10 000 Zagreb
Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma, Supilova 7, 10000 Zagreb
Definicija hrane, edukativni i savjetodavni centar, Supilova 7, 10000 Zagreb
kmatkovic@definicijahrane.hr 


Sažetak
Biokemijske promjene uzrokovane stresom mogu biti korisne u slučaju akutne izloženosti stresorima jer predstavljaju „mehanizme preživljavanja“, međutim, u slučaju dugoročnog djelovanja, postaju temelj za zdravstveni rizik. Jedna od ključnih posljedica kronične izloženosti stresu je disfunkcija hipotalamus-hipofiza-adrenalnog sustava (eng. hypothalamic-pituitary-adrenal axis ili HPA os) koji posljedično remeti funkcije glavnog metaboličkog regulatora: štitne žlijezde. Istraživanja pokazuju da visoka kumulativna razina stresa utječe na sintezu i metabolizam hormona štitnjače, tiroksina i trijodtironina (T4, T3) čemu je krajnji efekt disfunkcija štitnjače i posljedično utjecaj na razvoj niza negativnih zdravstvenih stanja: pretilosti, dijabetesa, osteoporoze, hipertenzije, kardiovaskularnih bolesti, infekcija, ulceracija probavnog sustava, tumora, imunoloških, neuroloških i psiholoških poremećaja. 
Multidisciplinarni pristup u liječenju stresom uzrokovanih disfunkcija štitnjače, uz konvencionalni pristup uključuje i niz pomoćnih metoda: nutritivnu terapiju, fitoterapiju i psihološku potporu. Cilj komplementarne terapije je promjena životnog stila kroz tehnike upravljanja stresom: opuštanjem, tjelovježbom i prehranom koja uključuje individualni nutricionistički i suplementacijski plan gdje dijetetski pristup specifičnom kombinacijom hranjivih tvari može utjecati na sintezu tiroidnih hormona, njihovu pretvorbu u bioaktivne oblike i gensku ekspresiju. Individualna nutritivna terapija predstavlja optimalno pomoćno sredstvo konvencionalnoj terapiji, a temeljena je na postulatima pravilne prehrane; raznolikosti, umjerenosti i uravnoteženosti uz formiranje jelovnika prema holističkom mediteranskom modelu prehrane, kronobiološkom poštivanju cirkadijalnog ritma uz ograničen unos goitrogena (hrane bogate izoflavonima, glutenom, izotiocijanatima) kod rizičnih skupina te suplementaciju makro/mikronutrijentima (Se, Zn, vit E, A, D, omega- 3 masne kiseline i dr.). Fitoterapija uključuje korištenje tradicionalno i klinički ispitanih adaptogena (ružičasti žednjak, matičnjak i dr.) koji dodatno normaliziraju HHA aktivnost različitim korisnim učincima; povećanjem energije i izdržljivosti, spriječavanjem umora, poboljšanjem pamćenja i koncentracije, te poboljšanjem radnog učinka. Stres je neizbježna posljedica suvremenog načina života, ali šteta uzrokovana kroničnim stresom nije. Pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i tehnike normalizacije reakcija na stres optimiziraju hormonalnu aktivnost štitnjače te čine jedinstvenu komplementarnu terapiju u liječenju disfunkcija štitnjače.
Ključne riječi: štitnjača, stres, komplementarni pristup, nutritivna terapija, fitoterapija 

COMPLEMENTARY THERAPY IN THYROID DISFUNCTION

Karmen Matković Melki

Polyclinic ''Leptir'', Center for Thyroid, Ilica 253, 10 000 Zagreb
Croatian Academy of applied nutrition , Supilova 7, 10000 Zagreb
Definition of food, educational and counseling center, Supilova 7, 10000 Zagreb
kmatkovic@definicijahrane.hr 

Summary
Stress-induced biochemical changes may be beneficial in terms of acute stress as a survival „tool“, but in long term they present an increased health risk. As a result of exposure to chronic stress, hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis dysfunction may hinder the proper function of main metabolic regulator, thyroid gland. Research suggests that high levels of cummulative stress interferes in synthesis and metabolism of thyroid hormones, thyroxine and triiodothyronine (T4, T3) resulting with thyroid dysfunction, and development of negative health conditions: obesity, diabetes, osteoporosis, hypertension, cardiovascular disease, infections, gastrointestinal ulceration, tumor, immunological, neurological and psychological disorders. 
Multidisciplinary approach in treating stress induced thyroid dysfunction includes nutritional therapy, phytotherapy and psychological support. These treatments include lifestyle changes and chronic stress managment trough relaxation techniques, physical exercise, and nutritional therapy that includes individually based diet and supplementation plan. Specific combinations of nutrients may support thyroid hormone synthesis, their conversion into bioactive forms, and the expression of thyroid hormone responsive genes. Individual nutritional therapy is based on the three nutrition postulates; variety, moderation and balance. Diet is formed according to a holistic model of the Mediterranean diet, respecting circardian rhythm, restriction in goitrogen foods (rich in isoflavones, gluten, isothiocyanates) in high-risk groups and supplementation (Se, Zn, vitamins E, A, D , omega-3 fatty acids, etc.) if needed. Phytotherapy includes usage of traditionally and clinically studied adaptogens (rhodiola, melissa etc.) which normalize HPA activity by a variety of beneficial effects; increasing energy and stamina, preventing fatigue, enhancing memory and concentration, and improving work performance. While stress is an inevitable consequence of modern life, damage caused by chronic stress is not. Proper diet, physical activity and stress normalization techniques optimize thyroid hormone activity and make a unique complementary therapy in the treatment of thyroid dysfunction.
Key words: thyroid, stress, complementary approach, nutritional therapy, phytotherapy.DODACI PREHRANI U PODRŠCI LIJEČENJU BENIGNE HIPERPLAZIJE PROSTATE

Hrnčić Zerina1, Aleksandar Aleksovski2, Midhat Jašić1 Emilija Spaseska Aleksovskia2 Almir Azabagić 3

2ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji bb, Lukavac, BiH;

1Faculty of Pharmacy, Univerzity of Tuzla 

 3Salus Tuzla, Ordinacija porodične medicine, Dragodol 25, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina


Uvod: Najčešeće bolesti prostate su: benigna hiperplazija, prostatitis i karcinom.Benigna hiperplazija prostate (BHP) je nekancerogeno oboljenje prostate koje se najčešće javlja kod muškaraca starosne dobi iznad 45 godina, a prevalenca bolesti raste sa starosnom dobi.

Cilj rada: Istražiti koje vrste dodataka prehrani se prema savremenim vodičima preporučuju i koji od njih se najčešće koriste u podršci liječenju benigne hiperplazije prostate.

Metod: Istraživanje je uradjeno prikupljanjem, obradom i analizom naučnih i stručnih informacija o tretmanu benigne hiperplazije prostate. Analizirani su podataci o vrstama biljaka koje se tradicionalno koriste za olakšanje tegoba kod BHP, kao i biljne kombinacije, dodaci prehrani, te farmaceutski dozirani oblici se najčesće nude i preporučuju kod ove bolesti. Analizirani su i Kineski tradicionalni i Ajurveda koncepti tretmana BHP.


Rezultati: Za prevenciju bolesti prostate i za olakšavanje blago izraženih tegoba primjenjuju se različiti biljni pripravci, te vitamini i minerali. Najčešće u apotekama se nude kombinirani biljni preparati koji sadrže ekstrakte koprive, testeraste palme, bundeve, afričke šljive, medvjedike,vrbovice, polena trave, brusnica, peršun i drugih. Umirujuće djelovanje na simptome BHP imaju i karotenoidi, naročito likopen, kao i beta-sitosterol, spoj pronađen u mnogim jestivim biljkama i Omega masne kiseline.

Kombinacije navedenih biljaka djeluju na smanjenje oticanja prostate, djeluju protuupalno, olakšavaju protok mokraće i efikasni su antiseptici mokraćnih puteva.

Iz grupe vitamina najčešće se prporučuju C i E, a od minerala cink i selen.

Za zdravu prostatu reporučuje se konzumacija namirnica sa više antioksidanasa (voće i povrće), povećana konzumacija bundeve, žare, češnjaka, paradajza i orašastog voća.

Fizička aktivnost i unos vode su od izuzetnog značaja. Da bi se kvalitetno održavalo zdravlje prostate potrebno je smanjiti ili izbjegavati konzumiranje alkohola, šećera, kofeina i hidrogeniziranih masti (uključujući i margarin) i izloženost duhanskom dimu.

Ajurveda i tradicionalna Kineska Herbalna medicina za ublažavanje simptoma BHP preporučuju sasvim druge biljke, specifične za podneblja Indije i Kine , koje se ne koriste u preparatima, dodacima prehrani, na Evropskoj tržištu, ili ih sporadično ima kao specifične biljne kombinacije.

Zaključak: Benigna hiperplazija prostate je česta bolest kod muškaraca iznad 45 godina.

Za prevenciju i tretman lakših oblika BHP najčešće se koriste dodaci prehrani na bazi biljaka koji imaju diuretično, uroantiseptično , antiupalno djelovanje i sprečavaju oticanje prostate i antioksidansi.

Biljke koje ulaze u sastav u ovim preparatima koji se mogu naći na naše tržište i uglavnom na Evropsko tržište, ne ulaze u sastav herbalnih preparata koji se preporučuju za ovo stanje prema konceptu Ajurveda i Kineske Herbalne medicine.


Ključne riječi: benigna hiperplazija prostate, dodaci prehrani


 

 FOOD SUPPLEMENTS IN SUPPORT OF MEDICAL TREATMENT OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA

Hrnčić Zerina1, Aleksandar Aleksovski2, Midhat Jašić1 Emilija Spaseska Aleksovskia2 Almir Azabagić 3

2ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji bb, Lukavac, BiH;

1Faculty of Pharmacy, Univerzity of Tuzla 

 3Salus Tuzla, Ordinacija porodične medicine, Dragodol 25, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Introduction: The most common diseases of the prostate are: benign prostatic hyperplasia, prostatitis and cancer. Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a noncancerous prostate disease that is more common in men aged over 45 years, and the prevalence of the disease increases with age.

Objective of the study: To investigate what types of supplement are recommend by contemporary guidebooks and which ones are most often used to support the treatment of benign prostatic hyperplasia.

Methods: The study was done by collecting, processing and analyzing scientific and technical information, as well as collecting data on which plants are traditionally used for relief of symptoms in BPH and which are the most often a combination of herbal, nutritional supplements, which as a pharmaceutical dosage forms are offered and recommended for benign prostatic hyperplasia. Have been analyzed traditional Chinese and Ayurverda concept for treatment of BPH.

Results: For the prevention of prostate disease and to facilitate mildly expressed discomfort are applied different herbal remedies, vitamins and minerals. The most common remedies taken in the pharmacy are combined herbal preparation containing extract of Nettle, Saw Palm, pumpkin, Prunus africana, Common bearberry, Smallflower Hairy Willowherb, pollen, cranberry, parsley and others. The soothing effect on the symptoms of BPH also have carotenoids, particularly lycopene and beta-sitosterol, a compound found in many edible plants and omega fatty acids.

The combination of these herbs work to reduce swelling of the prostate, have anti-inflammatory effect, facilitate the flow or urine and are effective antiseptics of the urinary tract. From the group of vitamins there is usually recommended vitamin C and E, and minerals zinc and selenium.

For healthy prostate is recommended eating a diet with more antioxidants (fruits and vegetables), increased consumption of pumpkin, nettle, garlic, tomatoes and nuts. Physical activity and water intake are of great importance. To maintain quality prostate health it is necessary to reduce or avoid alcohol, sugar, caffeine, and hydrogenated fats (including margarine) and exposure to tobacco smoke.

Ayurveda and traditional Chinese herbal medicine recommend an entirely different plans to relieve symptoms of BPH, that are specific for the region of India and China, which are not used in the preparations or food supplements on the European market, or occasionally included as specific herbal combinations.

Conclusion: Benign prostatic hyperplasia is common disease in men over 45 years. For the prevention and treatment of milder forms of BPH it is commonly used dietary supplements based on herbs that have diuretic, urine-antiseptic, anti-inflammatory and prevents swelling of the prostate and antioxidants. Plants that are a part of these preparations can be found on our market and mainly on the European market are not included in the composition of herbal preparations that are recommended for this condition according to the concept of Ayuverda and Chinese herbal medicine.


Key words: benign prostatic hyperplasia, nutritional supplements
RELAKSACIJA I TERAPIJA SMIJEHOM KAO KOMPLEMENTARNA METODA U ZAŠTITI I PROMOCIJI ZDRAVLJA

Edina Šarić1, Midhat Jašić2

1Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Univerzitetska 1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

2Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

                  edina.saric@untz.ba         

Sažetak

U svrhu poticanja i oslobađanja životnih potencijala, promocije i očuvanja zdravlja, te podrške liječenja  određenih bolesti postoje brojne metode komplementarne terapije. Intenzivna istraživanja posljednjih nekoliko decenija indiciraju da praktično većina  zdravstvena stanja, mogu imati korist od komplementarnih pristupa. Najpoznatija i  visoko rasprostranjena metoda iz skupine komplementarnih metoda medicine uma i tijela je metoda relaksacija smijehom. Relaksacija smijehom je jedninstvena rutina vježbanja koja kombinira bezuslovni smijeh sa vježbama disanja i pokretom.

Cilj rada je prikazati dosadašnja istraživanja u području metoda relaksacija smijehom kao i rezultate korištenja smijeha u podršci tretmanu nekih  bolesti.

Smijeh ostavlja brojne kratkoročne i dugoročne efekte kako na fiziološkoj razini, tako i na psiho-socijalnom planu, te cjelokupnom funkcioniranju čovjeka.

Na fiziološkoj razini efekti smijeha se očituju u reduciranju razine hormona stresa kao što su adrenalin i kortizol, a smjeh može imati uticaja i na aktivaciji hormona (nurotransmitera)  kao što su: serotonin i dopamine, te endorfin. Ovi hormoni mogu da se luče usljed smijeha, djelujući direktno na ljudski mozak stvarajući osjećaj zadovoljstva i prijatnosti. Na uticaj lučenja endorfina i serotonina, mogu uticati i  i neki aktivni sastojci iz hrane kao što su alkaloidi, teobremin iz čokolade, kapsarcini iz paprika i piperin iz bibera.  Povećanje razine   endorfina povećava se sinteza azotnog monoksida uzrokujući dilataciju krvnih sudova i na taj način  smijeh djeluje   protektivno na krvne sudove. Smijeh smanjuje nivo kortizola u serumu   i jača imunološki sistem ljudskog organizma. Terapija  smijehom ublažava bol kod artritisa, grčeva u mišićima, spondiloze,   glavobolje i migrene, a izvrsni rezultati su postignuti kod  nekih vrsta raka, depresije, astme, bronhitisa, stresa, anksioznosti,  bolesti ovisnosti i alergija. Benefit smijeha su brojni i na psiho-socijalnom planu,  a uključuju razvijanje pozitivnih emocija, smanjene agresivnosti, jačanje samopouzdanja, smanjenja bijesa, razvijanje tolerancije, poboljšanja koncentracije, razvijanja komunikativnosti i optimizma, povećanja discipline, uvećanja emocionalne inteligencije.

Relaksacija i terapija smijehom je jedna od   najjeftinijih i najdostupnijih  metoda  koja u kombinaciji sa konvencionalnom medicinom, te  dijetoterapijom  daje efektivnije i efikasnije  rezultate u program liječenja. Zbog toga  je  potrebno    raditi na promociji i afirmaciji značaja smijeha i komplementarnih metoda u svrhu poboljšanja kvalitete života i podrške tretmanu bolesti.

Ključne riječi: smijeh, relaksacija i terapija smijehom , zdravlje, promocija.

  

RELAXATION AND THERAPY  BY LAUGHTER AS COMPLEMENTARY METHOD FOR THE HEALTH PROTECTION AND PROMOTION

Edina Šarić1, Midhat Jašić2

1Education and Rehabilitation Sciences Faculty , University of Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina

2Faculty of Pharmacy, University of Tuzla, Univerzitetska 8,  75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina

                   edina.saric@untz.ba          

Summary

In order to stimulate the release of life potential, promotion and maintenance of health, and support the treatment of certain diseases, there are numerous methods of complementary therapies. Intensive research in recent decades indicate that practically most medical conditions, can benefit from complementary approaches. The best known and highly used method of group complementary methods mind-body medicine is a method of relaxation laughter. Relaxation laughter is the assignment unique exercise routine that combines unconditional laughter with breathing exercises and movement.

The paper follows the previous research in the area of relaxation and laughter as the results of using laughter to support the treatment of certain diseases.

Laughter leaves numerous short-term and long-term effects on both the physiological level, and the psycho-social field, and the overall functioning of the human being.

On a physiological level, the effects of laughter are evident in reducing levels of stress hormones such as adrenaline and cortisol, and laughter can have an impact on the activation of hormone (nurotransmitera) such as serotonin and dopamine and endorphins. These hormones can be secreted as a result of laughing, acting directly on the human brain, creating a sense of satisfaction and pleasantness. On the influence secretion of endorphins and serotonin, may affect ii some active ingredients from foods such as alkaloids, teobremin of chocolate, kapsarcini of pepper and piperine from pepper. Increasing the level of endorphins increased synthesis of nitric oxide, causing dilation of blood vessels and thus still protective possession on the blood vessels. Laughter reduces the level of cortisol in the immune system of the human body. Laughter therapy relieves pain from arthritis, muscle cramps, spondylosis, headaches and migraines, and excellent results have been achieved in some types of cancer, depression, asthma, bronchitis, stress, anxiety, addictions and allergies. Benefit laughter are numerous and the psycho-social field, and include the development of positive emotions, reduced aggression, confidence building, reducing the rage, development of tolerance, improve concentration, ability to communicate and develop optimism, increase discipline, increase emotional intelligence.

Relaxation therapy and laughter is one of the cheapest and most accessible method in combination with conventional medicine, and Dietotherapy a more effective and efficient results in the treatment program. Therefore, it is necessary to work on the promotion and affirmation of the importance of laughter and complementary methods to improve the quality of life and support the treatment of the disease.

Keywords: laughter, relaxation and laughter therapy, health promotion.

  MOGUĆNOSTI TRETMANA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE ZDRAVOM ISHRANOM

M.Bećarević1, N. Salihefendić2, M. Zildžić3

1 Dom zdravlja Banovići, Medicina rada, B i H

2 Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, B i H

3Ordinacija „Medicus- A“ Gračanica, B i H,

Hipertenzija je jedan od vodećih uzroka kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta uzrokovanih aterosklerozom. Ateroskleroza je "bolest civilizacije", a lovci-sakupljači koji žive autohtonim načinom života nemaju aterosklerozu ni sa 60 - 70 godina starosti. Terapija hipertenzije reguliše pritisak samo u 30% bolesnika.

U liječenju hipertenzije su podcijenjeni efekti promjene načina života. One podrazumijevaju smanjenje kalorijskog unosa i alkohola, unosa soli, neophodnu fizička aktivnost, prestanak pušenja te dovoljan unos vode. Redukcija soli je najjeftiniji način sprječavanjaKV oboljenja. Prosječan dnevni unos soli u svijetu iznosi 9-12 g a preporučeni ne više od 5-6 g dnevno po osobi. Smanjenje unosa soli za ½, bi spasilo oko 2,5 miliona ljudi od smrti zbog moždanog i srčanog udara širom svijeta.Važan je odnos Na:K (preporučen 1:1, u ishrani prosječnog Amerikanca je 5:1). Hrana bogata kalijumom je paradajz, pečen krompir, dinja, avokado, blitva, breskva, kajsija, šljiva, nemasni jogurt, grah, losos, soja, banana i badem. Kalcijum (mlijeko i mliječnim proizvodi, grah, skuši i sardinama sa kostima, kelju, suhim smokvama, soji, brokulima) dovodi do sniženja pritiska jer povećava izlučivanje Na i smanjuje lučenje parathormona. Mineral Mg uspješno smanjuje pritisak, a ima ga u orašastim plodovima  kao što su bademi, orasi, kikiriki.

Mediteranski način ishrane pokazao se kao uspješan u terapiji – korigovanju gojaznosti, sprečavanju dijabetesa, snižavanju krvnog pritiska i masnoća u krvi, prevenciji ateroskleroze i vaskularnih komplikacija. Dijeta podrazumijeva konzumiranje obilja voća, povrća i žitarica bogatih dijetnim vlaknima i antioksidantima, plave ribe dubokih mora (skuša, tunjevina, losos) bogate “omega 3” polinezasićenim masnoćama, maslinovog ulja, orašastih plodova, nizak unos crvenog mesa. Izvor prehrambenih vlakana su voće, povrće, orasi i žitarice, osušeno voće, grašak, grah, mrkva, krompir, kukuruz.Male doze ribljeg ulja mogu normalizovati pritiska u lakšimi pojačati djelovanje lijekova u težim oblicima hipertenzije. Preporuka je najmanje tri obroka masne morske ribe nedjeljno (losos, skuša, tuna, sardela i haringa) koje su bogat izvor Ώ-3 masnih kiselina. One bez nuspojava regulišu dislipidemiju. Maslinovo ulje i bijeli luk snižavaju krvni pritisak.

Ključne riječi: Hipertenzija, ateroskleroza, so, mediteranska ishrana.

 

POSSIBILITY OF TREATMENT ARTERIAL HYPERTENSION BY DIET

M. Bećarević 1, N. Salihefendić 2, M. Zildžić 3

1 Public Health Centre Banovići, Department of Occupational Medicine,

2 Faculty of Medicine, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

3 Practice „Medicus-A“ Gračanica, Bosnia and Herzegovina

Hypertension is one of the leading causes of CV morbidity and mortality caused by atherosclerosis. Atherosclerosis is a desease of civilization. Hunters living indigenous way of life have no atherosclerosis even when they are 70. Hypertension therapy regulates a pressure in only 30% of patients.

In the treatment of hypertension, effects of changing lifestyle are underestimated. It includes physical activity, sufficient water, smoking cessatio, and reduction of calories, salt and alcohol. Salt reduction is the cheapest way of CV deseases prevention. The average daily dose of salt is 9-12 g, but recommended is 5-6 g per person. Reduction of taking salt in a half, would prevent death of 2,5 billion people all around the world,  caused by heart attack and stroke. Na:K ratio is immportant(recommended 1:1, average of Americans 5:1). Tomato, baked potatoes, cantaloupe, avocado, swiss chard, peaches, apricots, plums, low fat yogurt, beans, salmon, soybeans, bananas and almonds are  the source of potassium. Calcium (milk and dairy products, beans, mackerel and sardines with bones, kale, dried figs, soybeans, broccoli) lowers the pressure, increasing the secretion of Na and reducing the secretion of parathyroid hormone.Mg (almonds, walnuts, peanuts) also lowers the pressure.The Mediterranean diet has proven to be  successful in the treatment of obesity, prevention of diabetes, atherosclerosis and vascular complications, reducing blood fat and pressure. Diet includes taking a lot of fruit, vegetables, and cereals, with dietetic fiber and antioxidants, blue fish from deep sea (mackerel, tuna, salmon)- sources of "Omega-3" polyunsaturated fats, Olive oil, nuts, reduced consuming of red meat. Source of dietary fiber are fruits, vegetables, nuts and grains, dried fruit, peas, beans, carrots, potatoes, corn. Small doses of fish oil can normalize blood pressure in mild form of hypertension, and enhance the effects of the drug in aggravated form of hypertension. At least three servings of fatty sea fish a week (salmon, mackerel, tuna, sardine and herring)-source of Ώ-3 fatty acids, are recommended. They regulate hypertension without side effects. Olive oil and garlic lower the blood pressure.

Key words: Hypertension, atherosclerosis, salt, mediteranean diet

   

 III TEME VEZANE ZA FUNKCIONALNU HRANU I DODATKE PREHRANIPROBIOTICI KAO NUTRACEUTICI U PEDIJATRIJI

Tena Niseteo

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb
Hrvatska akademija primjenjeni nutricionizam, Supilova 7, 10000 Zagreb
Definicija hrane, edukativni i savjetodavni centar, Supilova 7, 10000 Zagreb
tniseteo@definicijahrane.hr 


Sažetak
U posljednjih petnaest godina broj istraživanja u području probiotičkih kultura učetverostručio se, a zanimljivo je, da se upravo najveći broj ovih istraživanja proveo na pedijatrijskoj populaciji. Saznanja o probioticima, kao bakterijama koje djeluju povoljno na zdravlje čovjeka sežu u ne tako davnu povijest, a njihova konačna definicija dana je na samom početku 21. stoljeća. Desetljeće nakon, probiotike se počinje promatrati kao točno određenu vrstu i soj tako da danas govorimo o probioticima kao nutraceuticima za koje je pokazano točno određeno djelovanje na određeno zdravstveno stanje. Veliki je broj bakterijskih vrsta koje se mogu nazvati probioticima, no konkretno djelovanje i benefit na zdravlje čovjeka pokazani su samo za nekolicinu. Najviše istraživane vrste i najčešće upotrebljavani probiotici su bakterije koje proizvode mliječnu kiselinu, uglavnom iz roda Lactobacillus i Bifidobacterium. Upravo na ove vrste otpada više od 85% provedenih istraživanja među kojima se ističe najpoznatiji sojLactobacillus rhamnosus GG (LGG). Osim toga, dokazano je da učinak probiotika ne ovisi samo o njihovoj vrsti već i o upotrebljavanoj dozi. Nutraceutički pripravak probiotika mora sadržavati određeni minimum kolonija po dozi (number of colony-forming units (CFU)) da postigne određeni učinak, a smatra se da pozitivni učinak probiotika nije moguć bez dnevnog unosa od 106 do 1010 CFU, gdje se manje doze, od 106 do 109 CFU upotrebljavaju u preventivne svrhe, a za terapijski učinak nužne su više doze probiotika, od 109 do 1010 CFU. Istraživanja provedena s obzirom na djelovanje i učinkovitost određenih probiotičkih kultura u pedijatrijskoj populaciji koncentrirala su se na stanja poput akutnog proljeva, proljeva uzrokovanog antibiotskom terapijom, atopijskih bolesti, nekrotizirajućeg enterokolitisa, stanja infekcije s Helicobacter pylori, sindroma iritabilnog crijeva (IBS), opstipacije, dojenačkih kolika, infektivnih bolesti respiratornog sustava i nozokomijalnih infekcija od koji je veliki dio pokazao pozitivan učinak.  
Ključne riječi: probiotici, nutraceutici, pedijatrijska populacija, zdravstvena stanja.

PROBIOTICS AS NUTRACEUTICALS IN PEDIATRICS

Tena Niseteo

Children's Hsopital Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb
Croatian Academy for Applied Nutritional Science, Supilova 7, 10000 Zagreb
Food Definition, Center for education and consulting, Supilova 7, 10000 Zagreb
tniseteo@definicijahrane.hr 


Summary 
In the last fifteen years researches in the field of probiotic cultures are quadrupled, and the most of these studies have been conducted in the paediatric population. Knowledge about probiotics, bacteria beneficial for human health, goes back in the recent history, and their final definition is given at the beginning of the 21st century. A decade after, probiotics began to be seen as a specific type of strain, so today we are talking about probiotics as nutraceuticals that show a specific action in specific medical condition. There is a large number of bacterial species that can be called probiotics, but concrete action and benefit to human health has been shown only for few of them. The most studied species and the most commonly used probiotics are bacteria that produce lactic acid mainly from the genus Lactobacillus and Bifidobacterium. More than 85% of the research was conducted on these probiotic cultures where emphasis was on Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) strain. In addition, it has been shown that the effect of probiotics depends not only on its type but also on used dose. Nutraceutical preparation of probiotic strain must contain certain minimum of colonies per dose (number of colony-forming units (CFU)) to achieve a certain effect. Positive effect of probiotics is not possible without the daily intake of 106-1010 CFU, where lower doses of 106 to 109 CFU are used for preventive purposes and for therapeutic effect the necessary dose of probiotics is 109 to 1010 CFU. The researches show beneficial effect of probiotic use due to their activity and effectiveness in paediatric population for conditions such as diarrhoea, diarrhoea caused by antibiotic therapy, atopic diseases, necrotizing enterocolitis, the state of infection with Helicobacter pylori, irritable bowel syndrome (IBS), constipation, infant colic, infectious diseases of the respiratory system and nosocomial infections.
Key words: probiotics, nutraceuticals, pediatric population, health conditions.ALGE KAO IZVOR FUNKCIONALNIH SASTOJAKA

Maja Obrovac Glišić

Klinički bolnički centar Rijeka, Djelatnost bolničke prehrane,
Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Hrvatska
Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma, Supilova 7, 10000 Zagreb
maja.obrovac@gmail.com 


Sažetak
Alge se konzumiraju od davnina, a danas su prepoznate kao izvor bioaktivnih sastojaka s mogućom primjenom u prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Procjenjuje se da je izolirano tek 3% bioaktivnih komponenti iz algi što otvara neograničeno područje istraživanja u budućnosti.
Najviše istraživane komponente algi su lipidne frakcije, proteini i peptidi, polisaharidi, karotenoidi, fenolne komponente i alkaloidi. Sadržaj pojedinih komponenti ovisan je, ne samo o vrsti, već i o geografskoj lokaciji, sezoni, kvaliteti vode te ostalim okolišnim uvjetima. 
Sadržaj lipida u algama u prosjeku iznosi 1-3% suhe mase i to u obliku glikolipida te neutralnih i fosfolipida. U mikroalgama ovaj udio se kreće između 20 i 50% suhe mase, a u uvjetima stresa uzrokovanog manjkom dušika ili povećanom radijacijom, udio lipida može dosegnuti i do 80% suhe mase. Najveću pažnju znanstvenika plijeni udio polinezasićenih masnih kiselina i sterola. Uz lipidne frakcije, najistraživanije komponente iz algi su pigmenti (klorofil i karotenoidi) te bioaktivni peptidi. Sadržaj svih esencijalnih aminokiselina, bioaktivnih peptida i do 47% proteina u suhoj masi pojedinih vrsta, alge čine izvanrednom hranom, ali i potencijalnom sirovinom za industriju lijekova, nutraceutika i kozmetike. Bioaktivnost peptida iz algi očituje se antioksidativnim, antihipertenzivnim, imunomodulatornim, antitumorskim, hepatoprotektivnim i antikoagulativnim djelovanjem. Vrlo dobro su istraženi i polisaharidi podrijetlom iz algi. Od posebne su važnosti sulfatidirani polisaharidi s opaženim antikoagulativnim, antitrombotskim, antiviralnim, antitumorskim, protuupalnim, antioksidativnim i imunomodulatornim djelovanjem.
Dok znanstvenici i inženjeri razvijaju nove tehnologije kako bi bioaktivne komponente kroz dodatke prehrani ili funkcionalnu hranu bile dostupne širim masama, alge dostupne na tržištu možemo uključiti u svakodnevnu prehranu i time obogatiti hranjivost jednostavnih tradicionalnih jela.
Ključne riječi: alge, bioaktivne komponente, višestrukonezasićene masne kiseline, pigmenti, bioaktivni peptidi.

ALGAE AS THE SOURCE OF FUCNTIONAL COMPOUNDS

Maja Obrovac Glišić


Clinical Hospital Center Rijeka, Hospital Food and Dietetics Departement,
Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Croatia
Croatian Academy for Applied Nutritional Science, Supilova 7, 10000 Zagreb
maja.obrovac@gmail.com 


Summary
For ages algae have been consumed and known for its bioactive compounds potential. That bioactive potential is recognized in food industry, but also in chemical and pharmaceutical industry. It is estimated that only 3% of bioactive compounds from algae have been isolated, what gives us the insight to a great area for future research.
The most interesting and explored algae compounds are lipid fractions, proteins and peptides, polysaccharides, carotenoides, phenolic compounds and alcaloids. The content of individual compound depends on algae type, geographical location, quality of season, quality of water and other environmental conditions.
In average algae contain about 1-3% dry weight of lipid in the form of glycolipids, neutral lipids and phospholipides. Fat content is higher in microalgae, holding up to about 20 to 50% of dry weight, and reaching up to 80% in stress conditions due to nitrogen deficit or great level of radiation. The biggest attention is given to polyunsaturated fatty acids and sterols from algae. Along with lipid fractions, the bioactive potential of algae lies in pigments such as chlorophyll and carotenoides and also in bioactive peptides. Thanks to the essential aminoacid content, bioactive peptides and up to 47% of protein in dry weight, algae are considered to be excellent food source, and a potential raw material for pharmaceutical, nutraceutical and cosmetic industry.
Bioactive peptides from algae have antioxidant, antihypertensive, immunomodulatory, antitumor, hepatopreotective and anticoagulative effect. Algal polysaccharides also have great potential that was recently emphasised. The most valuable are sulphated polysacharides with observed anticoagulative, antithrombotic, antiviral, antitumor, antiinflammatory, antioxidant and immunomodulatory effects.
While scientist and engineers are developing new technologies to deliver algal bioactive compounds in our dietary supplements and functional foods, we must remember that algae are available on the market in our every day life and we should consume them on regular basis. That is the best way to give our traditional meals an additional nutritional value.
Key words: algae, bioactive compounds, polyunsaturated fatty acids, pigments, bioactive peptides.SPIRULINA-NUTRITIVNI ASPEKTI 

Milan Vukić*, Radoslav Grujić , Dragan Vujadinović

Tehnološki fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo, Karakaj bb., 75400 Zvornik, BiH
vukic88@gmail.com 


Sažetak
Spirulina-cijanobakterija se koristi kao hrana vijekovima. Prirodno se razvija u alkalnim vodama jezera u toplim područima. Veličine je oko 0,1 mm i obično uzima oblik sitnih zelenih spiralnih vlakana. 
Impresivan sadržaj proteina i brzina rasta bez negativnog uticaja na životnu sredinu su privukli pažnju i istraživača i prehrambene industrije. Od nutritivnih karakteristika najznačajnije su: uravnotežen sastav proteina, prisutnost rijetkih esencijalnih lipida, brojnih minera i vitamina B12. 
Zbog svega navedenog, Spirulina može biti jedno od najboljih rješenja za jednostavnu proizvodnju kvalitetnih dodataka prehrani u svjetlu opasnosti od budućih nestašica hrane u svijetu. 
Cilj ovog rada je dati ukupni pogled  nutritivnih svojstava spiruline i potencijala za razvoj.
Ključne reči: dodatak prehrani, nutritivni, protein, spirulina, vitamin B12.

SPIRULINA-NUTRITIONAL ASPECTS

Milan Vukić*, Radoslav Grujić, Dragan Vujadinović

 Faculty of Technology, University of East Sarajevo, Karakaj bb. 75400 Zvornik, B&H
vukic88@gmail.com 


Summary
Spirulina - Cyanobacteria is used as food for centuries . It grows naturally in alkaline waters of lakes in warm regions. Measuring about 0.1 mm acros and generally takes form of tiny green spiral filaments.
Its impressive protein content and its rapid growth with no impact on environment have attracted the attention of both, food researchers and food industry. A number of nutritional properties are knowned: a balanced protein composition, presence of rare essential lipid, numerous minerals and Vitamin B12.
Because of all above, Spirulina may be one of the best solutions for the simple production of high-quality food supplement in the danger of future world food scarcity.
The aim of this paper is to give an overall view of the nutritional properties of Spirulina and potentials for development.
Key words: food supplement, nutritional, protein, Spirulina, vitamin B12DUALNA PRIRODA SUPLEMENATA U POGLEDU  SAVREMENIH BOLESTI  

 
Goran Nikolić1*, Dragana Marković2

1Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija 
2Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Hemija, Niš, Srbija
goranchem_yu@yahoo.com 

Sažetak
Hranom do zdravlja jer je hrana najbolji lijek. Zdrava hrana je dobar lijek. U tom smislu, hrana koja nije zdrava je loš lijek. Sa farmaceutskog aspekta, takva hrana je otrov za organizam. Ovakav moto Hipokratovog liječenja je razumljiv za njegov period življenja. Sam Hipokrat nije mogao ni zamisliti da će prirodnu hranu u savremenom svijetu zamijeniti dijetetski suplementi, odnosno sintetski aditivi hrane. Sa druge strane, nije prihvatljivo govoriti o zdravoj hrani, koja inače ne postoji. Ima smisla govoriti samo o zdravoj ishrani. Pravilnom i zdravom ishranom mogu se zadovoljiti sve potrebe organizma za vitaminima, mineralima i drugim nutrijentima. Međutim, ubrazan tempo života u savremenom svijetu nametnuo je nepravilnu i nezdravu ishranu. Tako organizam ostaje bez važnih materija koje su neophodne za očuvanje zdravlja. 
Izbor pogrešnog načina života i nezdrave ishrane je odgovoran za 80 % oboljenja, kako u Srbiji, tako i u svijetu. Nedostatke loše i nezdrave ishrane savremeni čovijek pokušava da nadomjesti čarobnim tableticama, multimineralnim i multivitaminskim kompleksima, odnosno dijetetskim suplementima. U većini slučajeva, ovi suplementi ne sadrže prirodne nutritijente, već sintetske komplekse koji ne mogu pomoći organizmu da lakše funkcioniše. Nasuprot tome, suplementi su često uzročnici neočekivanih i neželjenih efekata u organizmu. Sa druge strane, uvijek postoje pitanja: kome su suplementi potrebni, u kom obliku, u kojoj dozi. Zato ima opravdanja govoriti o njihovoj dualnoj prirodi sa aspekta savremenih bolesti, kao što su autoimune bolesti, dijabetes, kardiovaskularne bolesti i gojaznost.  
Naime, mnoge bioaktivne biljne komponente su našle široku primjenu u proizvodnji dijetetskih suplemenata i funkcionalne hrane. Pored zadovoljavajućih nutritivnih svojstava, funkcionalna hrana ispoljava i određene farmakološke i fiziološke efekte na ljudsko zdravlje, što je od velikog značaja u prevenciji nastanka bolesti savremenog čovjeka. Međutim, sa razvojem farmaceutske industrije početkom XIX vijeka, započela je transformacija prirodnih jedinjenja izolovanih iz biljaka u polusintetičke derivate i sinteza njihovih analoga. Sredinom XX vijeka napredak farmaceutske hemije uticao je na popularizaciju sinteze i proizvodnje ljekovitih sintetskih analoga. Tako, sintetski molekuli u potpunosti zamjenjuju prirodne ljekovite supstance. Istovremeno, sva saznanja primjenjuje i prehrambena industrija, uvodeći sintetske molekule u dijetetske suplemente i funkcionalnu hranu, ne uzimajući u obzir bezbjednost i toksičnost u primjeni, obzirom na dozu manju od ljekovite. 
Međutim, paradoks je nastojanje da se kompleksne bolesti liječe jednim molekulom. Naime, biljka se može smatrati kompleksnom biohemijskom laboratorijom. Odbrambeni sistem biljaka čine brojna bioaktivna jedinjenja koje sama biljka sintetiše, a koja su razvijana i usavršavana evolucijom u toku mnogo dužeg perioda nego što su to uradile ili mogu uraditi navedene kompanije. Tako se npr. prirodni vitamin C, koji predstavlja kompleks bioaktivnih jedinjenja ne može zamijeniti sintetskom askorbinskom kiselinom. Slična situacija je i sa drugim vitaminima, životinjskim mastima koje su odgovorne za apsorpciju vitamina A, D, E i K, potrebom za holesterol, ugljenim hidratima. Zato će u ovom radu pažnja biti posvećena dobrim i lošim stranama dijetetskih suplemenata i funkcionalne hrane u funkciji savremenih bolesti koje se mogu spriječiti izborom ispravnog načina života i zdravog načina ishrane.
Ključne riječi: hrana, suplementi, savremene bolesti.

THE DUAL NATURE OF SUPPLEMENTS IN VIEW OF MODERN DISEASES

Goran Nikolić1*, Dragana Marković2

1University of Nis, Faculty of technology, Leskovac, Serbia
2University of Nis, Faculty of science and mathematics, Chemistry, Nis, Serbia
goranchem_yu@yahoo.com 


Summary
With food to health, because food is the best medicine. Healthy food is good medicine. In this context, the food which is not healthy is a poor medicine. From the pharmaceutical point of view, such food is poison for the body. This motto of Hippocrates curing is understandable for his period of life. Hippocrates himself could not imagine that a natural food in the modern world will be replaced by dietary supplements, or synthetic food additives. On the other hand, it is not acceptable to talk about healthy food, which actually not exists. It makes sense only to talk about a healthy nutrition. Proper and healthy nutrition can meet all the needs for vitamins, minerals and other nutrients. However, an accelerated pace of life in the modern world has imposed an irregular and unhealthy nutrition. Thus, the body is left without important substances that are necessary for health.
Choice of the wrong lifestyle and unhealthy nutritionis responsible for 80% of the disease, as in Serbia and in the world. The deficiency of poor and unhealthy food modern man is trying to compensate by a magic pill, multimineral and multivitamin complexes, or dietary supplements. In most cases, these supplements do not contain natural nutrients, but synthetic complexes that cannot help the organism to function in good way. In contrast, supplements are often the cause of unexpected and undesirable effects in the organism. On the other hand, there are still questions: who need supplements, in which form and dose. Therefore, there is justified to talk about their point of the dual nature of the modern diseases, such as autoimmune diseases, diabetes, cardiovascular disease and obesity. 
Namely, many bioactive plant components have found wide application in the produc-tion of dietary supplements and functional foods. Beside satisfying nutritional properties, functional foods are also certain pharmacological and physiological effects on human health, which is of great importance in the prevention of diseases of modern man. However, with the development of the pharmaceutical industry, at the beginning of the XIX century, began the transformation of natural compounds isolated from plants in the semi-synthetic derivatives and synthesis of their analogs. In the middle of the twentieth century progress of pharmaceutical chemistry affect the popularization of the synthesis and production of medicinal synthetic analogues. Thus, the synthetic molecules completely replace the natural medicinal substances. At the same time, all that knowledge also used food industry by introducing synthetic molecules in dietary supplements and functional foods, not taking into account the safety and toxicity of the application, using the dose lower of therapeutic. 
However, the paradox is an attempt to cure a complex disease by one molecule. Namely, plant can be considered as a complex biochemical laboratory. The defense system of plants consists of a number of bioactive compounds synthesized by the plant itself, which are developed and refined by evolution during a much longer period than listed companies have done or can do. Thus, for example, natural vitamin C, which is a complex of the bioactive compounds, may not be replaced by synthetic ascorbic acid. The situation is similar with other vitamins, animal fats which are responsible for the absorption of vitamins A, D, E and K, the need for cholesterol, carbohydrates. Therefore, in this paper, attention is paid to the strengths and weaknesses of dietary supplements and functional food in a function of modern diseases that can be prevented by choosing the proper lifestyle and healthy nutrition.
Key words: food, supplements, modern diseases.PROBAVLJIVOST ŠKROBA I ORGANOLEPTIČKE KARAKTERISTIKE FUNKCIONALNIH KEKSA OBOGAĆENIH INULINOM

Lovorka Vujić*, Blaženka Šebečić, Irena Vedrina Dragojević

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zavod za kemiju prehrane, 
A.    Kovačića 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
lvujic@pharma.hr 

Sažetak
Imajući u vidu sve veću svjesnost o preventivnom i protektivnom utjecaju prehrane na zdravlje, cilj ovog istraživanja bio je kreirati funkcionalni keks niže probavljivosti škroba uz održana zadovoljavajuća organoleptička svojstva. Eksperimentalni keksi pripremljeni su s integralnim (60%) i bijelim pšeničnim brašnom (40%) kao temeljem recepture. Četiri vrste keksa pripremljeno je supstitucijom 30% bijelog pšeničnog brašna s brašnom heljde, amaranta, soje i rogača, jedan keks pripremljen je dodatkom saharoze umjesto izomalta, a jedan bez inulina. In vitroprobavljivost škroba određena je enzimatskom hidrolizom uz invertazu, amiloglukozidazu i pankreatin. Organoleptičku analizu uzoraka provela je stručna komisija metodom bodovanja. Četiri ispitivana parametra (vanjski izgled, miris, struktura i okus keksa) ocijenjena su ocjenama od 1 do 5 tako da najveća ocjena odgovara zadovoljenju svih traženih karakteristika, a ukupna prihvatljivost keksa utvrđena je kao zbroj svih ocjena korigiranih s faktorom važnosti za pojedinu organoleptičku značajku. Uvođenje zamjenskih brašana rezultiralo je značajnim padom udjela brzo probavljivog škroba (od 9.77 % u uzorku s brašnom heljde do 50.39 % u keksu s brašnom rogača). Organoleptička analiza je pokazala da su ispitivani keksi najbolje ocijenjeni u kategoriji vanjskog izgleda, dok su najniže ocjene dobivene u kategoriji okusa. Modifikacija referentne recepture rezultirala je poboljšanjem izgleda svih ispitivanih keksa s najvišim ocjenama kod keksa s dodatkom amaranta. Ocjene za kategorije mirisa, strukture i okusa bile su vrlo ujednačene, osim kod keksa sa sojinim brašnom čiji je dodatak rezultirao najnižim ocjenama za strukturu i okus keksa. Modifikacija recepture je kod svih keksa, osim uzorka sa sojinim brašnom, rezultirala povećanjem ukupne prihvatljivosti. Dobiveni rezultati ukazuju da je adekvatnim odabirom sirovina moguće postići ne samo nižu probavljivost škroba, već i poboljšanje njegovih organoleptičkih karakteristika.
Ključne riječi: funkcionalni keks, organoleptička prihvatljivost, probavljivost škroba.

STARCH DIGESTIBILITY AND ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF FUNCTIONAL BISCUITS ENRICHED WITH INULIN

Lovorka Vujić*, Blaženka Šebečić, Irena Vedrina Dragojević   
 

University of Zagreb, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, Department of Food Chemistry, 
A.    Kovačića 1, HR-10000 Zagreb, Croatia
lvujic@pharma.hr 


Summary
Bearing in mind the increasing awareness of the preventive and protective influence of diet on human health, the goal of this research was to create a functional biscuit with lower starch digestibility with maintained organoleptic properties. Experimental biscuits were prepared with integral (60%) and white wheat flour (40%) as the basis of the formulation. Four types of biscuits were prepared by replacing 30% of white wheat flour with buckwheat-, amaranth-, soy- and carob flour, one biscuit was prepared by adding sucrose instead of isomalt, and one without inulin. In vitro starch digestibility was determined by enzymatic hydroysis with invertase, amyloglucosidase and pancreatin. The organoleptic analysis of samples was conducted by a trained panel by method of pointing. Four investigated parameters (appearance, smell, structure and taste) were rated on a 1 – 5 intensity scale where the maximum grade (5) corresponds to the satisfaction of all required characteristics. An overall acceptance score was given as a sum of all grades corrected with importance factor of each organoleptic feature. Incorporation of substitute flours resulted in a significant decrease of rapidly digestible starch (from 9.77 % in sample with buckwheat to 50.39 % in biscuit with carob flour). Organoleptic analysis showed that the highest scores were obtained in category of appearance, while the lowest grades were obtained in the taste category. Modification of reference formulation resulted in improved appearance of all types of biscuits with the highest score obtained for biscuit with amarant. Grades for the categories of smell, taste and structure were very uniformed, except for the soy -supplemented sample where the lowest scores were obtained in structure and taste categories. Modifications of the biscuits formulation resulted in increase of overall acceptability, except in the sample with soy flour. Given results indicate that by adequate selection of raw materials it is possible to achieve not only a lower starch digestibility of biscuit, but also the improvement of its organoleptic characteristics.
Key words: functional biscuit, organoleptic acceptance, starch digestibility.


UPOTREBA PŠENIČNIH KLICA U PROIZVODNJI PECIVA SA POBOLJŠANIM FUNKCIONALNIM SVOJSTVIMA

Haris Hodžić1, Midhat Jašić2, Drago Šubarić3, Antun Jozinović3, Djurdjica Ačkar3, Krunoslav Aladić4

 

1Dukat d.o.o. mlin i pekara Jelah - Tešanj, Titova bb, 74264 Jelah, Bosna i Hercegovina

2 Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište  Josip Juraj Strossmayer Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

3 Farmacutski  fakultet  Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
4 Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Vinkovci, Josipa Kozarca 24, 32100 Vinkovci, Hrvatska

h.hodzic@hotmail.com


Sažetak

Uvod: Pšenična klica je vrijedan izvor aktivnih komponenti kao što su, vitamin B1, B3, B6, B9, a posebno je visok sadržaj vitamina E. Osim vitamina pšenična klica sadrži željezo i kalij, ali i značajne količine cinka, kalcija, kalija, fosfora i selena. Sadarži i jednu od tri omega 3 masne kiseline, a posebno je značajno prisustvo enzima. Bez obzira na funkcionalna svojstva pšenična klica se malo primjenjuje u praksi. Dobar način primjene je u proizvodnji peciva i hljeba.
Cilj rada: Cilj rada je bio razviti uz upotrebu pšeničnih klica pecivo sa poboljšanim funkcionalnim i prihvatljivim organoleptičkim svojstvima.
Metodologija: Za proizvodnju je korišteno standardno pšenično brašno T-500 i pšenične klice koje nisu prošle termičku obradu. Pri formulaciji proizvoda upotrebljavani su različiti omjeri pšeničnih klica i brašna i to 10% i 20% pšeničnih klica u odnosu na masu brašna. Pored pšeničnih klica u proizvod je dodano i 5% krupnih pšeničnih mekinja kao kvalitetnog izvora dijetalnih vlakana. Tokom proizvodnje dodan je univerzalni aditiv i suhi gluten. Senzorsku ocjenu gotovog proizvoda izvršio je panel od šest stručnjaka iz područja pekarstva po jedinstvenoj metodi bodovanja koju predlaže Evropska organizacija za kontrolu kvalitete (EOQC) za sve prehrambene proizvode. Primijenjena je metoda bodovanja sa sumom od 20 ponderiranih bodova. Svaki uzorak je zbog što veće objektivnosti ocjenjivanja predstavljen s tri pojedinačna primjerka i svaki primjerak je posebno ocjenjivan. Kod svih uzoraka ocjenjivano je pet parametara kvalitete (oblik - volumen, spoljašnji izgled, izgled sredine, miris kore i sredine, ukus kore i sredine), i to ocjenama od 0 do 5 uz primjenu faktora značajnosti za svaki pojedini parametar.
Rezultati: Pecivo sa 10 % pšeničnih klica ostvarilo je 18,2 ponderiranih bodova što ga svrstava u kategoriju kvalitete - odličan. Pecivo sa 20 % pšeničnih klica ostvarilo je 16,6 ponderiranih bodova, što ga svrstava u kategoriju kvalitete - dobar. Nešto niža ocjena kod peciva sa 20 % pšeničnih klica posljedica je slabijeg volumena. U domenu mirisa i okusa svih šest ocjenjivača sve uzorke je ocijenilo maksimalnu ocjenom od 5,00. Mikrobiološka analiza pokazuju da je proizvod zdravstveno ispravan.
Zaključak: Zbog prisustva aktivnih sastojaka iz pšeničnih klica, mekinja te prihvatljivih senzornih svojstava pecivo se preporučuje za svakodnevnu konzumaciju kao dieteski funkcionalni proizvod u cilju prevencije savremenih bolesti.
Ključne riječi: Pšenična klica, pecivo, poboljšana funkcionalna svojstva.

 

  THE USE OF WHEAT GERM IN THE PRODUCTION OF ROLLS WITH IMPROVED FUNCTIONAL PROPERTIES


Haris Hodžić1, Midhat Jašić2, Drago Šubarić3, Antun Jozinović3, Djurdjica Ačkar3, Krunoslav Aladić4

 

1Dukat d.o.o. mlin i pekara Jelah - Tešanj, Titova bb, 74264 Jelah, Bosna i Hercegovina

2 Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište  Josip Juraj Strossmayer Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

3 Farmacutski  fakultet  Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

4 Croatian Veterinary Institute, Branch - Veterinary Institute Vinkovci, Josipa Kozarca 24, 32100 Vinkovci, Croatia

h.hodzic@hotmail.com


Summary

Introduction: Wheat germ is a valuable source of active components such as vitamin B1, B3, B6, B9, especially high content of vitamin E. The addition of vitamin wheat germ contains iron and potassium, but also significant quantities of zinc, calcium, potassium, phosphorus and selenium. It also contains one of the three omega 3 fatty acids, especially the important presence of the enzyme. Regardless of the functional properties of wheat germ is little applied in practice. A good way of application is in the production of rolls and bread.
Objective: The objective was to develop, with use of wheat germ, rolls with improved functional and acceptable organoleptic properties.
Methodology: For the production is used wheat flour T-500 and wheat germ which have not undergone heat treatment. In the formulation of the product used different ratios of wheat germ and meal, from 10% to 20% of wheat germ in the weight of the flour. Besides wheat germ, in the product is added 5% wheat bran as a good source of dietary fiber. During the production, added the bread improver and dry gluten.
Sensory evaluation of the finished product was made by a panel of six experts in the field of bakery using unique scoring method proposed by the European Organization for Quality Control (EOQC) for all food products. The method of scoring the sum of 20 weighted points. Each sample is due to the greater objectivity in assessing presented with three separate copies and each copy is specifically evaluated. In all samples assessed five quality parameters (shape - volume, external appearance, the appearance of the environment, the smell of crust and crumb, taste crust and crumb), and scores from 0 to 5 by applying factors of significance for each parameter.
Results: Rolls with 10% wheat germ achieved 18.2 points which puts it in the category of quality - excellent. Rolls with 20% wheat germ achieved 16.6 points, which puts it in the category of quality - good. The slightly lower score in rolls with 20% wheat germ is a result of lower volumes. In the domain of smell and taste all six assessors all samples rated with top score of 5.00. Microbiological analysis showed that the product safe.
Conclusion: Due to the presence of active ingredients from wheat germ, bran and acceptable sensory characteristics of rolls are recommended for daily consumption as dietetic functional product in order to prevent modern disease.
Keywords: wheat germ, baking, enhanced functional propertiesTHE MULTIPLE NUTRITION PROPERTIES OF VIRGIN OLIVE OIL

Gülgün YILDIZ TİRYAKİ


Çanakkale 18 March University, Faculty of Engineering Department of Food Engineering, 17110 Çanakkale, Turkey
gtiryaki@comu.edu.tr

Summary
The role of antioxidants presented naturally in foods and have received through diet is one of the important issues both in the treatment of human diseases and in the prevention of disease for many years. Also, it is known that in the process of historical development, virgin olive oil (VOO) with a high content of antioxidants was consumed not only as food but also was used as a therapeutic agents in the treatment of various diseases  outside of the body by rubbing. The key nutrients in the Mediterranean diet pattern are olive and VOO extracted by psychical means. The reason for that VOO contains high amount of bioactive compounds (polyphenols, tocopherols, phospholipids, carotenoids, chlorophylls, sterols and squalen) and possess high antioxidant potential. The supplementation of diets with the VOO positively affects human health.
The main objectiveof this review was to describe the physicochemical and nutritional  characteristics of VOO and the influence of its physiologically active compounds on  human health, through scientifically proven information.
Key words: virgin olive oil, bioactive compounds, public health, promote comsumption.


VIŠESTRUKA NUTRITIVNA SVOJSTVA DJEVIČANSKOG MASLINOVOG ULJA

Gülgün YILDIZ TİRYAKİ

Çanakkale 18 March University, Faculty of Engineering Department of Food Engineering, 17110 Çanakkale, Turkey
gtiryaki@comu.edu.tr


Sažetak
Uloga antioksidansa prirodno prisutnih u hrani koji se unose putem prehrane, jedno je od važnih pitanja, kako u liječenju bolesti kod ljudi, tako i u prevenciji bolesti, već dugi niz  godina. Također, poznato je da se u procesu povijesnog razvoja, djevičansko maslinovo ulje  s visokim sadržajem antioksidansa ne koristi samo u prehrani,  već i kao terapeutsko sredstvo u liječenju različitih bolesti, putem masaže. U Mediteranskoj prehrani ključne namirnice su maslinovo i djevičansko maslinovo ulje dobijeno fizičkom ekstrakcijom. Razlog za to je visoki sadržaj bioaktivnih spojeva (polifenola, tokoferola, fosfolipidi, karotenoida, klorofila, sterola i skvalena) u djevičanskom maslinovom ulju, te što ono posjeduje visok antioksidativni potencijal. Tako da, upotpunjavanje prehrane djevičanskim maslinovim ulje veoma pozitivno utječe na zdravlje jludi.
Glavni cilj ovog revijalnog rada je opisati fizikalno-kemijske i nutritivne karakteristike djevičanskog maslinovog ulja, kao i utjecaj njegovih fiziološki aktivnih tvari na ljudsko zdravlje, kroz znanstveno dokazana saznanja.
Ključne riječi: djevičansko maslinovo ulje, bioaktivni spojevi, javno zdravstvo, promicanje potrošnje.
ARONIA MELANOCARPA AS A MEDICINAL PLANT

Marija  Naumovska

Faculty of medicine, University “Goce Delchev” Shtip, Macedonia
 marija.bitola@gmail.com


Summary
Aronia melanocarpa, native to eastern North America, has become popular in Eastern Europe and Russia. Aronia melanocarpa fruits are one of the richest plant sources of phenolic substances, mainly anthocyanins-glycosides of cyanidin. Anthocyanins are water soluble pigments accounting for the dark blue and even black color of the fruits. Administered orally they can be absorbed as intact glycosides. Aronia melanocarpa fruit juice and anthocyanins derived from the fruits have been studied intensively for the last 15 years. Most of the effects of Aronia melanocarpa anthocyanins are due to their high antioxidative activity.
Our investigations have demonstrated a remarkable hepatoprotective, a very good gastroprotective and a pronounced anti-inflammatory effect of Aronia melanocarpa fruit juice in rats as well as a bacteriostatic activity in vitro against Staphylococcus aureus and Escherichia coli and an antiviral activity against type A influenza virus.
Research of other authors has demonstrated that Aronia melanocarpa anthocyanins can normalize the carbohydrate metabolism in diabetic patients and in streptozotocin-diabetic rats, have an in vitro antimutagenic activity and exhibit a distinct immunomodulatory activity in human lymphocyte cultures and in patients with breast cancer, suppress the growth of human HT-29 colon cancer cells, inhibit the N-nitrosamine formation in rats and decrease the toxicity and cumulation of cadmium in liver and kidneys.
Currently, there are no data in literature about any unwanted and toxic effects of Aronia melanocarpa fruits, juice and extracts.
Key words: aronia melanocarpa, antioxidant, anthocyanin, immunomodulator.

ARONIA MELANOCARPA  KAO LJEKOVITA BILJKA

Marija  Naumovska

Medicinski fakultet, Univerzitet “Goce Delchev” Štip, Makedonija
 marija.bitola@gmail.com


Sažetak

Aronija melanocarpa, porijeklom iz istočne Sjeverne Amerike, postal je popularna i  u Istočnoj Europi i Rusiji. Plodovi Aronije melanocarpe su jedan od najbogatijih izvora biljnih fenolnih tvari, uglavnom antocijanina-glikozida cijanidina.
Antocijanini su u vodi topivi pigmenti  tamno plave i crne  boje koja potiče od voća od voća. Primjenjeni oralno apsorbiraju se kao potpuni glikozidi. Voćni sok od Aronije melanocarpe i antocijanini dobijeni iz plodova Aronije melanocarpe su intenzivno istraživani u posljednjih 15 godina. Većina učinaka antocijanina  Aronije melanocarpe potiče od njihovog visokog antioksidativnog djelovanja.
Naša istraživanj su pokazala izuzetan hepatoprotektivni, vrlo dobar gastroprotektivni te izražen protuupalni učinak voćnog soka  Aronia melanocarpa u štakora, kao i bakteriostatsku aktivnost in vitro protiv Staphylococcus aureus i Escherichia coli i antivirusno djelovanje protiv virusa gripe tipa A.
Istraživanje drugih autora pokazala su da da antocijanini iz Aronije melanocarpe mogu normalizirati metabolizam ugljikohidrata kod dijabetičara i streptozotocina- dijabetes štakora, te da imaju in vitro antimutagene aktivnosti i da pokazuju izrazitu imunomodulatornu aktivnost u ljudskim kulturama limfocita, i kod bolesnika s rakom dojke, potiskuju rast HT-29 stanica raka debelog crijeva u ljudi, inhibiraju N-nitrosamine formaciju u štakora i smanjuju toksičnost i akumulaciju kadmija u jetri i bubrezima.
Trenutno, u literaturi  nema  podataka o neželjenim efektima, niti štetnim učincima voćnog soka, niti ektrakta ploda  Aronije melanocarpe.
Ključne riječi: Aronija melanocarpa, antioksidans, antocijanin, imunomodulator.HEALTH AND BENEFIT ASPECTS OF ACACIA GUM  AS
SOLUBLE DIETARY FIBER

Zagorka Blazevska, Vesna Simovska
.

Vita Nova-ZA d.o.o. Skopje, Macedonia
zblazevska@vitanova.com.mk


Summary
Acacia gum, also known as gum Arabic, is obtained from carefully selected  steams and  braches of Acacia tree which grows in Central Africa (from Senegal to Sudan). This gum  is made of hardened sap taken from two species of the acacia tree: Acacia Senegal and  Acacia Seyal, farm. Mimosaceae (Leguminosae).
The hardened sap is harvested, dried  and grinned into a fine powder throughout variety of  technological  processes.  The  received  fine  acacia  gum  powder  has  high  water solubility  and  high  molecular  weight  polysaccharides  with  low  caloric  value.  The  gum has a complex structure with average molecular weight (approx. 350-850 kDa), and it is made of neutral sugars like galactose (44 %), rhamnose (13 %), glucuronic acid (16 %) and  arabinose  (27 %)  residues,  uronic  acid,  protein,  polyphenols  and  minerals  like potassium,   magnesium   and   calcium.   It   is   widely   employed   in   food   industry, pharmaceutical and cosmetic industry as dietary fiber, emulsifier and stabilizer. 
The  main  research  of  acacia  gum  has  been  made  for  its  dietary  value  showing  high digestive  tolerance  at  the  dosage  up  to  50gr/day,  thanks  to  a  progressive  colonic fermentation  pattern.  This  clinical  study  has  been  made  in  humans  and  showed  high acceptability  of  dietary  soluble  acacia  gum  fibers.  As  a  comparation  was  used  sucrose (neutral reference) and short-chain fructo-oligosaharides (FOS).
Results show that acacia gum  did  not  induce  adverse  gastrointestinal  effects,  not  even  when  consumed  at  high doses. Second study made on acacia gum has been successfully tested on healthy and diabetic subjects  for  its  influence  on  post-paradial  glycemia  and  insulinemia,  resulting  in  lower effects  and  beneficial  health  results  especially  for  people  at  risk  for  insulin  resistance. This study was performed on 12 healthy subjects that consumed 50gr of carbohydrates form white bread. When glycemic and insuline index were evaluated, we have received even lower Glycemic index, making it ideal for inclusion in diets based on low glycemic lead foods.
As a conclusion to above made studies, acacia gum has an exceptional health benefit as and dietary fiber, with great digestive tolerance and exceptional digestibility. Acacia  gum,  as  a source  of  soluble  fiber,  reduces  the  post-prandial  glycemic  and insulinemic response when replacing sugars in food and drinks.
Key words: acacia gum, soluble fiber, digestive tolerance, glycemic index.

ASPEKTI  ZDRAVSTVENE KORISTI  ACACIA GUME  KAO TOPIVOG  DIJETALNOG VLAKNA

Zagorka Blazevska, Vesna Simovska

Vita Nova-ZA d.o.o. Skopje, Makedonija
zblazevska@vitanova.com.mk


Sažetak
Acacia guma, također poznata kao guma Arabica, dobiva se iz pomno odabranih plodova stabla granama acacia gume  koje raste u središnjoj Africi (od Senegala do Sudana). Izrađuje se od očvrsnutog soka dobijenog od dvje vrste acacia stabla: Acacia Senegal Acacia Seyal, farm. Mimosaceae (Leguminosae).          Od očvrsnutog  soka  acacia ploda  dobija se fini prah acacia gume  pomoću različitih tehnoloških procesa, od berbe plodova, sušenja i  mljevenja.  Dobijena fina acacija guma, u prahu je polisaharid visoke molekularne težine,  ima visoku topljivost u vodi i nisku kalorijsku vrijednost. Guma ima složenu strukturu sa srednjom molekularnom težinom (cca. 350-850 kDa), a sastoji se od neutralnih šećera kao što je galaktoza (44%), ramanoza (13%), glukuronske kiseline (16%) i arabinoza (27%), uronska kiselina, proteini, polifenoli i minerali kao što su kalij, magnezij i kalcij. Ovakav sastav je čini naširoko primjenjivom u prehrambenoj industriji, te u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, kao dijetalno vlakno, emulgator i stabilizator.
Najvažnije istraživanje acacia gume urađeno je u pogledu prehrambene vrijednosti koja prikazuje visoku probavnu toleranciju u dozi do 50 g/dan, zahvaljujući progresivnoj fermentaciji uzorka u kolonu. Ova klinička studija je izvedena na ljudima i pokazala je visoku prihvatljivost prehrambenih topivih vlakana acacije gume.  Za usporedbu su korišteni saharoza (neutralna referenca) i kratkolančani frukto-oligosaharidi (FOS).
Rezultati pokazuju da acacija guma nije izazvala negativne gastrointestinalne učinke, pa čak ni kada se konzumira u visokim dozama. U drugoj studiji uspješno je testirana primjena acacia gume na zdravim osobama i dijabetečarima, na njezin utjecaj na post-paradialnu glikemiju i insulinemiju, što je rezultiralo nižim efektima i koristima u pogledu zdravstvenih rezultata, posebno za osobe kojima prijeti opasnost od inzulinske rezinstencije. Ovo istraživanje provedeno je na 12 zdravih ispitanikakoji su konzumirali 50 g ugljikohidrata iz bijelog kruha. Kad su ocijenjeni glikemijski i inzulin indeks, dobijen je čak i niži glikemijski indeks, što acacia gume čini idealnim za uključivanje u prehranu na bazi hrane niskog glikemijskog indeksa. 
Na osnovu navoda u pregledanim studijama, može se zaključiti da  primjena acacia gume ima izuzetnu korist za zdravlje kao dijetalno vlakano velike probavne tolerancije i iznimne probavljivosti. Acacica guma, kao izvor topivih vlakana, nakon obroka reducira glikemijski i inzulinski odgovor, ako se upotrebljava kao zamjena za šećere u hrani i piću.
Ključne riječi: acacia guma, topiva vlakna, probavna tolerancija, glikemijski indeks.


ZAKONSKA REGULISANOST DEKLARISANJA I OZNAČAVANJA HRANE U ZEMLJAMA EU I SRBIJI

Milica Zrnić1, Ivan Stanković1, Brižita Đorđević1

1Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Katedra za bromatologiju, Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija

milicaz@pharmacy.bg.ac.rs

Sažetak

Prikaz informacija na pakovanju namirnica, odnosno putem deklaracije, predstavlja neposredan način komunikacije između proizvođača hrane i konzumenata. Značaj ispravnosti deklaracije se ogleda u tome što se na taj način obezbeđuje visok nivo zaštite potrošača u vezi informacija o hrani. Sa zdravstvenog aspekta, informacije o nutritivnim karakteristikama i zdravstvenim prednostima namirnica su posebno važne.

Nova zakonska regulativa - Reg (EU) No 1169/2011, „FOOD INFO“ regulativa, koja se odnosi na deklarisanje hrane u zemljama Evropske unije stupa na snagu od 13.12.2014. godine. Najznačajnije novine su izmenjen format nutritivne tabele kao i obavezno nutritivno deklarisanje. Nutritivna tabela mora da sadrži sledeće podatke: energetsku vrednost i količine masti, masnih kiselina, uglјenih hidrata, šećera, proteina i soli. Sadržaj nutritivne deklaracije može biti dopunjen i količinama: mononezasićenih masti, polinezasićenih masti, poliola, skroba, vlakana, vitamina ili minerala. Nutritivno deklarisanje biće obavezno od 13. decembra 2016.

U Srbiji je na snazi Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (Sl. glasnik RS”, br. 85/2013) koji od 2014. godine uvodi obavezno deklarisanje 14 alergena tako da se jasno razlikuju od ostalih sastojaka. Novinu predstavlja i određivanje energetske vrednosti namirnica. Pored analitičkog izveštaja, energetska vrednost se može izvesti i računskim putem upotrebom baza podataka o sastavu namirnica ili iz poznatih prosečnih vrednosti upotrebljenih sastojaka. Hrana čija deklaracija mora da sadrži dodatne podatke obuhvata namirnice koje sadrže aspartam / acesulfam-aspartam so, pića sa visokim sadržajem kofeina kao i namirnice osim pića, gde je kofein dodat za fiziološke namene.

U Republici Srbiji je u toku proces izrade Pravilnika o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, koji će biti harmonizovan sa Reg. (EC) 1924/2006 i za koji se veruje da ce razrešiti mnogobrojne nedoumice u primeni zdravstvenih izjava.

Donošenje novog pravilnika ima za cilj da se postigne usklađenost sa propisima u EU. I pored toga, neophodno je kontinuirano praćenje novih naučnih saznanja, međunarodnih propisa i standarda vezanih za ovu oblast i njihova primena na nivou nacionalnih propisa.

Ključne reči: regulativa, deklaracije, hrana

  

REGULATION FOR LABELING AND MARKING FOOD IN THE EU COUNTRIES AND SERBIA

Milica Zrnić1, Ivan Stanković1, Brižita Đorđević1

1University of Belgrade, Faculty of Pharmacy, Department of Bromatology, Vojvode Stepe 450, 11221 Belgrade, Serbia

milicaz@pharmacy.bg.ac.rs

Summary

A declaration of food is a direct way of communication between food producers and consumers. The importance of accuracy declaration reflects in the fact that this way guarantees high level of consumer protection about information referring to food. From the health aspect, information about health benefits of food is especially important.

New legislation - Reg (EU) No 1169/2011, "FOOD INFO" regulation relating to the labeling of food in the European Union is valid from 13/12/2014. Major changes are format of nutritional tables and mandatory nutritional labeling. Nutritional tables must contain the following information: the value of energy and the quantity of fats, fatty acids, carbohydrates, sugars, proteins, and salts. A nutritional table voluntarily may contain information about quantities of: monounsaturated fats, polyunsaturated fats, polyols, starch, fiber, vitamins and minerals. Nutritional labeling will be mandatory from 13/12/2016.

In Serbia, the Regulation on labeling and advertising of food ("Official Gazette RS", No. 85/2013), introduced mandatory labeling of 14 allergens to be clearly different from other ingredients. A novelty is the determination of the energy value of food. In addition to the analytical report, the energy value may be calculated using the database on the composition of food. Food whose label must contain additional information includes food that contain aspartame / acesulfame aspartame salt, drinks with a high caffeine content and food other than beverages, where caffeine is added for physiological purposes.

In Serbia the new regulation on nutrition and health claims is in the stage of adoption, which will be harmonized with Reg. (EC) 1924/2006. It will resolve many doubts in the application of health claims.

Adoption of the new regulation is aimed to achieve compliance with EU regulations. Nevertheless, it is necessary to continuously follow a new scientific knowledge, international regulations and standards related to this field.

Keywords: regulation, labeling, food 

MEKINJE – KEMIJSKI SASTAV I FUNKCIONALNA SVOJSTVA

Đurđica Ačkar1, Drago Šubarić1, Midhat Jašić2, Borislav Miličević1, Jurislav Babić1, Antun Jozinović1, Kristina Valek Lendić3

1Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, dackar@ptfos.hr

2Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

3Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31000 Osijek

Sažetak

Utjecaj mekinja na zdravlje ljudi dugo je predmet istraživanja. Zbog kemijskog sastava, posebno sadržaja sirovih dijetalnih vlakana sa sposobnošću  bubrenja, danas se mekinje koriste najviše u regulaciji peristaltike crijeva.

Cilj ovoga rada je dati kratki pregled istraživanja kemijskog sastava i funkcionalnih svojstava pšeničnih, zobenih i kukuruznih mekinja.

Osim sirovih dijetalnih vlakana mekinje sadrže niz bioaktivnih spojeva koja pridonose povoljnom utjecaju na zdravlje.  Brojne  invitro i in vivo studije, uglavnom provedene na miševima i štakorima, pokazale pozitivan utjecaj mekinja na zdravlje  probavnog, endokrinog i krvožilnog sustava.

Međutim, dalje je potrebno istraživati ovo područje kako bi se u što je većoj mogućoj mjeri razjasnili mehanizmi djelovanja mekinja na ljudski organizam i razjasnile interakcija s drugim sastojcima hrane, te razvili novi proizvodi, obogaćeni mekinjama, a sa funkcionalnim svojstvima.

Ključne riječi:  mekinje, vrste mekinja,  zdravlje, funkcionalna svojstva

BRAN - CHEMICAL COMPOSITION AND FUNCTIONAL PROPERTIES

Đurđica Ačkar1, Drago Šubarić1, Midhat Jašić2, Borislav Miličević1, Jurislav Babić1, Antun Jozinović1, Kristina Valek Lendić3

1University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, dackar@ptfos.hr

2Farmaceutski University in Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

3Department of Public Health, Osijek-Baranja County, Franje Krežme 1, 31000 Osijek

Summary

Effect of bran on human health has been long subject of research. Because of the chemical composition, especially of crude dietary fiber with ability of  swelling, today the most bran used in the regulation of intestinal peristalsis.

The aim of this paper is to give a brief overview of research in chemical composition and functional properties of wheat, oat and maize bran.

In addition to crude dietary fiber bran contain a number of bioactive compounds that contribute to the beneficial effects on health. Numerous in vitro and in vivo studies, mainly conducted in mice and rats have shown a positive effect of bran on digestive health, endocrine and cardiovascular systems.

However, it is still necessary to explore this area in order to  clarify the mechanisms of action of bran on the human body and clarify the interaction with other food ingredients, as well as develop new products, enriched with bran, with functional properties.

Keywords: bran, bran type, health, functional properties

 HEMIJA I PRIMJENA UROANTISEPTIKA PORIJEKLOM IZ HRANE

Adem Ahmetović1,Midhat Jašić1, 1Emilija Spaseska Aleksovska

Marizela Šabanović1, Ramzija Cvrk2, Aida Smajlović1

1Farmaceutski fakultetUniverziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

2Tehnološki fakultetUniverziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

 

Sažetak

Urinarne infekcije su vrlo česte kod ljudi. Dominantan uropatogen odgovoran za oko 80% svih slučajeva urinarnih infekcija je Escherichia coli, zatim slijede Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter i Proteus. U liječenju urinarnih infekcija koriste se lijekovi, dodaci prehrani i čajevi.

Cilj rada je bio prikupiti i analizirati podatke o hemiji uroantiseptika iz hrane. Osim toga, prikupljeni su podaci o formulacijama uroantiseptika kao farmaceutskih proizvoda.

Lijekovi koji se koriste kod urinarnih infekcija su hinoloni, metenamin-mandelat I nitrofurantoin.

Prirodni uroantiseptici su arbutin, katehin, korilagin, kvercetin, rutin iz uve, zatim proantocijanidini, triterpenoidi iz brusnice, hiperozid, kvercetin, kamferol i miricetin iz lista breze, karvakol i timol iz origana.

Uroantiseptici iz hrane se koriste osušeni za pripremu čajeva, ali se proizvodi od njih često koncentriraju i spravljaju se čvrste farmaceutske forme.

Najviše se koristi čaj od uve i brusnice, zatim tablet od ekstrakta brusnice i koprive te ulje origana. Dodaci prehrani koji se koriste u liječenju urinarnih infekcija su vitamin A i C, citratne soli, D-manoza i probiotici.

Ključneriječi: uroantiseptici, uva, brusnica, dodaci prehrani

 

CHEMISTRY AND APPLICATION UROANTISEPTIC DERIVED FROM FOOD

Adem Ahmetović1,Midhat Jašić1, Marizela Šabanović1, Ramzija Cvrk2, Aida Smajlović1

1Faculty of Pharmacy, University of Tuzla, Univerzitetska 8,  75000 Tuzla, BiH

2Faculty of Technology, University of Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

 

Sumarry

Urinary tract infections are very common in humans. Dominant Uropathogen responsible for about 80% of all cases of urinary tract infections is Escherichia coli, followed by Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter, Proteus. In the treatment of urinary tract infections used drugs, supplements and teas.

The aim of the study was to collect and analyze data on the chemistry of food uroantiseptic. In addition, data were collected on uroantiseptic formulation as pharmaceutical products.

Drugs used in urinary tract infections are quinolones, methenamine-mandelateand nitrofurantoin.

Natural uroantiseptic are arbutin, catechin, korilagin, quercetin, rutin from bearberry, then proanthocyanidins, triterpenoids from cranberry, hyperoside, quercetin, and myricetinkamferol from birch leaf, carvachol and thymol from oregano.

Uroantiseptic of food used for the preparation of dried tea, but the products of these often concentrate and prepare a solid pharmaceutical forms. Most used tea reserves and cranberries, then tablets of cranberry extract and nettle and oil of oregano.

Dietary supplements used in treating urinary tract infections vitamins A and C, citrate salts, D-mannose, and probiotics.

Keywords: uroantiseptic, bearberry, cranberry, supplements

 PROIZVODNJA SUVIH EKSTRAKATA IZ OTPADA I SPOREDNIH PROIZVODA PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Senka Vidović*a, Mire Zlohb, Rita Ambrusc, Jelena Vladića, Aleksandra Tepića, Zdravko Šumića 

aTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad, Srbija

bUniverzitet Hertfordshire, AL10 9AB Hertfordshire, Velika Britanija

cFarmaceutski fakultet, Univerzitet u Segedinu, Eotvos 6, Segedin, Mađarska

Prehrambena industrija predstavlja jednu od najznačajnih industrija u svetu. Tokom industrijske proizvodnje, generišu se značajne količine sporednih proizvoda i otpada. Jedan od najvećih izazova u savremenoj proizvodnji hrane predstavlja upravo smanjenje otpada i sporednih proizvoda proizvodnje, kao i redukcija negativnog uticaja otpada prehrambene industrije na životnu sredinu. Iskorišćenje otpada i sporednih proizvoda prehrambene industrije primenom čvrsto-tečne ekstrakcije i sušenja raspršivanjem predstavljaju jedno od  mogućih rešenja.

Suvi ekstrakti imaju veliki značaj u proizvodnji hrane, funkcionalne hrane i dodataka ishrani. Njihova vrednost je izuzetno visoka uzimajući u obzir obim njihove svakodnevne primene: mleko u prahu, sokovi u prahu, instant kafa, korigensi ukusa, prahovi za primenu u farmaceutskoj industriji itd. Suvi ekstrakti su proizvodi dobijeni transformacijom tečne u čvrstu formu ekstrakata. Takva transformacija se može postići upotrebom tehnike sušenja raspršivanjem, koja predstavlja moćan alat za dobijanje visokokvalitetnih proizvoda. U odnosu na tečnu formu ekstrakata, prednosti suvih ekstrakata su: visoka stabilnost, duži vek trajanja, lakše rukovanje, smanjena zapreminska masa, smanjeni troškovi transporta itd. Jedna od najvažnijih karakteristika ekstrakata dobijenih sušenjem je očuvanje lako degradabilnih, a medicinski izuzetno značajnih jedinjenja.

U ovom radu ispitivana je mogućnost iskorišćenja otpada i sporednih proizvoda nastalih tokom proizvodnje biljnih filter čajeva, primenom čvrsto-tečne ekstrakcije i sušenja raspršivanjem. Količina otpada i sporednih proizvoda u ovoj oblasti industrije varira od 10 do 40%. Korišćenjem otpada dobijenih iz obrade biljnih vrsta Achillea millefolium, Aronia melanocarpa and Rosa canina (90% seme, 10% perikarp), dobijeni su suvi ekstrakti različitog kvaliteta, tj. različitih fizičkih karakteristika (higroskopnost, nasipna zapremina, stepen zgrudvavanja, rehidratacija), hemijski karakteristika (sadržaj ukupnih fenola, flavonoida, antioksidativna aktivnost)  i biološke aktivnosti.

Izuzetno povoljne fizičke i hemijske karakteristike suvih ekstrakata A. millefolium i A. melanocarpa, koji su proizvedeni iz sporednih proizvoda/otpada prehrambene industrije, omogući će njihovu primenu u proizvodnji hrane, proizvodnji funkcionalnih proizvoda i proizvodnji kozmetičkih preparata.

Ključne reči: sporedni proizvodi, otpad, suvi ekstrakti, sušenje.

  

PRODUCTION OF DRY POWDER EXTRACTS FROM WASTES AND BY-PRODUCTS OF FOOD INDUSTRY

Senka Vidović*a, Mire Zlohb, Rita Ambrusc, Jelena Vladića, Aleksandra Tepića, Zdravko Šumića 

aFaculty of Technology, University Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 1, Novi Sad, Serbia

bUniversity Hertfordshire, AL10 9AB Hertfordshire, United Kingdom

cDepartment of Pharmaceutical Tehnology, University of Szeged, Eotvos 6, Szeged, Hungary

Food industry represents the largest industry in the world. During the industrial food production, significant amounts of different by-products and wastes are generated. One of the greatest challenges in modern food production today is exactly decreasing production of such by-products and wastes, maintaining sustainable production, decreasing of food industry negative impact on environment, and, at the same time, delivering of high quality products. Utilization of wastes and by-products of food industry by application of solid-liquid extraction and further spray drying process represents one of the possible solutions.

Powders have provided an invaluable solution for food, functional food and food supplement industries. The value of such products is extremely high considering the range of powder products used daily: milk in powder form, fruit juice powders, instant coffee, pharmaceutical powders, flavors etc. Powders are products obtained by transformation of liquid extracts into solid form of extracts. Such transformation can be accomplished using spray drying technique - a powerful tool for delivering cost-effective and high quality ingredients. The advantage of powder form over the liquid form is: higher stability, longer shelf life, easier handling, decreased mass volume, decreased transportation costs etc. The high content of sensitive and health beneficial compounds is one of the most important characteristics of powders obtained by spray drying process.

Utilization of food industry waste and by-products by application of solid-liquid extraction and spray drying process has been investigated on selected wastes and by-products of herbal filter tea industry. The amount of by-products and waste, in this food industry branch, ranges from approximately 10% to app. 40%. Using wastes obtained from Achillea millefolium, Rosa canina (consists 90% of seeds and up to 10% of pericarp) and Aronia melanocarpa processing, powders of different quality were obtained. Quality was analyzed considering physical characteristics (hygroscopicity, bulk density, caking, rehydratation, aw value etc.), chemical characteristic (moister content, total phenols, flavonoids, essential oil, aromatic compounds content etc.) and biological activity. Powders obtained from A. millefolium and A. melanocarpa, showed good quality characteristics, both physical and chemical; therefore they could be further use as ingredient of food, functional food or cosmetic industry.  

Key words: by-products, waste, powders, extracts, spray drying.

  


 IV TEME IZ PODRUČJA  NAUKE O HRANI I PREHRANIMLADI  PLOD ORAHA KAO BIOSORBENT JONA METALA

Dragana Marković1, Goran Nikolić2*, Aleksandrar Bojić1

1Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Hemija, Niš, Srbija
2Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija 
goranchem_yu@yahoo.com 


Sažetak 
Povećanje svjetske populacije i industrijalizacija su ozbiljno doprinijeli zagađenju ekosistema toksičnim teškim metalima. Za prečišćavanje voda od ovih polutanata danas su jako interesantni sekundarni proizvodi prehrambene industrije. Zato je u radu ispitivana mogućnost primjene aktivnog uglja na bazi mladog ploda oraha, otpada iz procesa pripreme likera, kao biosorbenta za uklanjanje jona teških metala iz otpadnih voda.
Cilj ovih ispitivanja je definisanje sorpcionih karakteristika modifikovanog mladog ploda oraha za uklanjanje jona teških metala, definisanje ravnotežnih i kinetičkih modela koji su značajni za utvrđivanje prirode i kapaciteta biosorpcije jona ispitivanih metala. Aktivni ugalj je dobijen karbonizovanjem pripremljenog ploda oraha na 500°C. Izvršeno je snimanje FTIR spektra aktivnog uglja prije i poslije adsorpcije jona teških metala. Mikroskopsko ispitivanje površine aktivnog uglja je izvršeno skenirajućom elektronskom mikroskopijom.  Koncentracije jona teških metala u ispitivanim rastvorima, prije i nakon kontaktiranja sa aktivnim ugljem, određene su na ICP spektrometru. Ravnoteža adsorpcije jona teških metala na aktivnom uglju je paćena  pri sobnoj temperaturi u opsegu  pH vrijednosti od 3 do 10.
Ispitane su fizičko-hemijske karakteristike aktivnog uglja mladog ploda oraha (elementna analiza, sadržaj vlage, sadržaj pepela, prinos, katjonoizmenjivački kapacitet, potencijal nultog naelektrisanja, pH suspenzije). Definisana je specifična površina adsorbensa, kao i raspodjela pora. FTIR spektar je ukazao na prisustvo različitih funkcionalnih grupa. Određen je maksimalni sorpcioni kapacitet aktivnog uglja za jone bakra. Sorpciju katjona najbolje opisuje Langmuirov model. Adsorpcioni kapacitet katjonskih polutanata je poboljšan modifikacijom ploda mladog oraha. Dobijeni rezultati su pokazali da se modifikovani plod mladog oraha može koristiti kao efikasan, jeftin i obnovljiv izvor biomase u svojstvu sorbenta katjonskih polutanata.
Ključne reči: mladi plod oraha, adsorpcija, polutanti, joni metala.


YOUNG FRUIT WALNUT AS BIOSORBENT FOR METAL IONS

Dragana Markovic1, Goran Nikolic2*, Aleksandrar Bojic1

1University of Nis, Faculty of science and mathematics, Chemistry, Nis, Serbia
2University of Nis, Faculty of technology, Leskovac, Serbia
goranchem_yu@yahoo.com 


Summary 
The increase in world population and industrialization has seriously contributed to the pollution of ecosystems with toxic heavy metals. Secondary products of the food industry for removal of these pollutants from water are very popular today. Therefore, the study examined the possibility of using activated carbon based on young fruit walnut, waste from the process of preparing liqueurs, as a biosorbent for the removal of heavy metal ions from waste water.
The aim of this work is to define the sorption characteristics of the modified young fruit walnut for removal of heavy metal ions, the definition of equilibrium and kinetic models that are important for determining the nature and capacity of the tested metal ions biosorption.
Activated carbon was obtained by carbonization of the prepared fruit nuts at 500 °C. The FTIR spectra of activated carbon were recorded before and after the adsorption of heavy metal ions. Microscopic examination of the surface of activated carbon was carried out by scanning electron microscopy. The concentrations of heavy metal ions in the solutions, before and after contacting with the activated carbon, were determined by ICP spectrophotometer. Adsorption equilibrium of heavy metal ions on activated carbon was determined at a constant temperature of 25°C. The effect of pH on the adsorption of heavy metal ions on activated carbon was examined in the pH range from 3 to 10.
Physical and chemical properties of activated carbon young fruit nuts (elemental analysis, moisture content, ash content, yield, cation exchange capacity, the potential of zero charge, pH of suspension) were investigated. The specific surface area of the adsorbent, as well as the distribution of the pores were determined. The FTIR spectrum indicated the presence of different functional groups. The maximum sorption capacity of activated carbon for copper ions was determined. Sorption of investigated cations best describes the Langmuir model. Adsorption capacity of cationic pollutants is improved by modifying the young fruit nuts. The results showed that the modified fruit young nuts can be used as an effective, low cost and renewable biomass as sorbent for cationic pollutants.
Key words: young fruit nuts, adsorption, pollutants, metal ions.
OČUVANJE BEZBEDNOSTI HRANE ZA VRIJEME ELEMENTARNIH NEPOGODA

Boris Angelkov1, Liljana Dojčinovski 2, Julijana Tomovska3

1
Centar za obuku i primjenu sistema za bezbednost i kakvoću hrane, Makedonsko naučno društvo-Bitola, R. Makedonija
2Nestle, T & P Quality Assurance, Bakersfield, USA,
3Fakultet za biotehnički nauki, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ –Bitola, R. Makedonija
borisangelkov@yahoo.com

Sažetak
Uvod: Posljednjih tridesetak godina dešavaju se sve češće i jače elementarne nepogode kao što su: poplave sa visokim nivoima vode, zemljotresi, olujni vetrovi velike brzine, zimske mećave sa velikim nanosima snijega i leda, masovni šumski ili poljski požari itd. Ove nepogode na direktan ili indirektan način unistavaju ili zagađuju rezerve hrane i vode kod proizvođača u domaćinstvima kao i u objektima za masovnu društvenu ishranu.
Cilj rada: Cilj rada je prikazati postupak preveniranja događaja sa štetnim posljedicama uz ekipiranje kriznih štabova i materijalnih sredstava sa neophodnim pisanim upustvima i dokumentima koje treba nužno koristiti pri pojavi elementarnih nepogoda.                      
Rezultati i rasprava: Prva aktivnost očuvanje bezbednosti hrane i vode u slučaju elementarnih nepogoda je prevencija štetnog ishoda. U fazi projektovanja prevencija se postiže izborom lokacije objekata kao i stanbenih naselja, zatim izborom projektnih rešenja, opreme, metoda proizvodnje, konzerviranja, skladištenja, transporta, čuvanja hrane i vode itd. Pri tome se vodi računa da se izbjegnu trusne zone, plavna područja uz poznavanje i uvažavane ruže vjetrova i drugih metereoloških parametara bitnih za izgradnju objekata.
Druga aktivnost na očuvanje bezbednosti hrane i vode u slučaju elementarnih nepogoda je trijaža hrane i osposobljavanje oštećenih sistema u slučaju kontaminiranja. Za ovakve potrebe izrađuju se posebni elaborirani sistemi za brzu trijažu, osposobljavanje oštećene ili kontaminirane hrane i vode. Ovi sistemi se dokumentiraju u vidu pismenih upustava i dijagrama za razne vidova elementarnih nepogoda. Sistemi se izrađuju i dokumetiuraju na osnovu empirijskog i stručno-naučnog dugogodišnjeg iskustva u oblasti sigurnosnih, nutricionističkih i drugih atributa kakvoće hrane.
Zaključak: Prevencija štetnog ishoda od oštećenja i kontaminiranja hrane i vode za slučaj elementarnih nepogoda je najbolja mjera i ona se sprovodi u svim fazama, od projektovanja, izbora lokacije do uspostavljanja proizvodnje.
Ključne reči: Bezbednost hrane, elementarne nepogode.

PRESERVATION OF FOOD SAFETY AND WATER DURING NATURAL DISASTERS

Boris Angelkov1, Liljana Dojčinovski2, Julijana Tomovska3

1
Center for training and application of systems for safety and quality at hranata- Bitola, Macedonia Scientific-Bitola, Republic of Macedonia
2Nestle, T & P Quality Assurance, Bakersfield, USA
3Faculty of Biotechnical Sciences, University "Ss. Kliment Ohridski "Bitola, R. Macedonia
Abstract
Introduction:
In the last thirty years, more frequently occurred natural disasters such as flooding with high water levels, earthquakes, storm winds, high speed, winter blizzards with large drifts of snow and ice, massive forest or field fires, etc.. These disasters directly or indirectly destroy or contaminate food and water supply to the manufacturer or the household as well as facilities for mass food consumption.
Objective: The aim of this paper is to present the procedure for prevent events with devastating consequences to the Staffing Crisis Centers and material resources with the necessary written instructions of the documents which be necessary to use the occurrence of natural disasters.
Results and discussion: The first activity of preserving the safety of food and water in case of natural disasters is to prevent adverse outcomes. In the design phase prevention is achieved by choosing the location of residential buildings as well as the houses, then a choice of design solutions, equipment, methods of production, conservation, storage, transport, storing food and water, etc. It is need to take into account knowledge how to avoid shock zones, floodplains and took into account the wind rose and other meteorological parameters important for the construction of buildings.
Another activity is to maintain the security of food and water in case of natural disasters is food triage and repair of damaged systems in the event of contamination. For these purposes are made special elaborate systems for rapid triage, training, damaged or contaminated food and water. These systems are documented in the form of written procedures, instructions and diagrams for various types of natural disasters. The systems made and developed on base of empirical, professional and scientific longstanding experience in the field of safety, nutritional and other attributes of food quality.
Conclusion: Prevention of adverse outcome from damage and contamination of food and water in case of natural disasters is the best measure of it is implemented at all stages, from design, location selection to the establishment of food production.
Key words: Food safety, natural disasters.ODREĐIVANJE SADRŽAJA KALCIJUMA U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA

Željka R. Marjanović-Balaban1*, Vesna R. Antunović2, Dijana R. Jelić2, Tanja M. Živković2

1Univerzitet u Banja Luci,Šumarski fakultet, 78000 Banja Luka, B&H
2Univerzitet u Banja Luci,Medicinski fakultet, 78 000 Banja Luka, B&H
zeljka.marjanovic@sfbl.org


Sažetak
Kalcijum je makroelement koji ima veliki značaj za ljudski organizam: njegov sadržaj i promet u organizmu je veliki, služi kao elektrolit, ima gradivnu ulogu i učestvuje u procesu metabolizma. Evropska Unija, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Ministarstvo za hranu i lijekove SAD (Food and Drug Administration, FDA) su dali preporučene dnevne količine (Reccomended Dietary Allowances, RDA) za ovaj makroelemnet.Apsorpcija ibioraspoloživost kalcijuma varirajuu zavisnosti od velikog broja faktora, a zbog svega navedenog sveviše se unosi putem različitih dodataka ishrani.
Cilj ovoga rada je bio da se volumetrijskom analitičkom metodom analize odredi sadržaj kalcijuma u različitim dijetetskim proizvodima. Analizirani suplementi su podijeljeni u dvije grupe. Prvu grupu čine suplementi  u kojima je kalcijum prisutan u obliku različitih hemijskih jedinjenja, a drugu grupu suplementi više različitih proizvođača u kojima se kalcijum nalazi u obliku kalcijum-karbonata.
Sadržaj kalcijuma, dobijenog primjenom navedene metode, se kretao od 95.11% do 99.80% u odnosu na teoretsku vrijednost. Rezultati su obrađeni primjenom t-testa, pri čemu nije dobijena značajna statistička razlika.
Ključne riječi: kalcijum, suplementi, volumetrijska metoda analize.

DETERMINATION OF CALCIUM CONTENT IN DIETARY SUPPLEMENTS

Željka R. Marjanović-Balaban1*, Vesna R. Antunović2, Dijana R. Jelić2, Tanja M. Živković2

1University of Banja Luka, 1Faculty of Forestry,78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
2University of Banja Luka, Faculty of Pharmacy, 78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
zeljka.marjanovic@sfbl.org

Summary
Calcium is a macro element that is very important for the human body: its content and circulation in the body is large, it serves as the electrolyte, it has a building role and participates in the process of metabolism. The European Union, the World Health Organization (WHO) and the Ministry of Food and Drug (Food and Drug Administration, FDA) gave the RDA (Reccomended Dietary Allowances,) for this macro element. The absorption and bioavailability of the calcium may vary depending on a number of factors, and because all of the foregoing it is consumed by means of different supplements.
The aim of this study was to determines the content of calcium in the various diet products using the volumetric analytical method of analysis. Supplements that were analyzed are divided into two groups. The first group consists supplements in which the calcium is present in the form of different chemical compounds, and the second group consists of supplements of a number of different manufacturers in which the calcium is in the form of calcium carbonate.
Calcium content, obtained by applying the method above, which ranged from 95.11% to 99.80% compared to the theoretical value.Results were analyzed using the t-test, while not producing a statistically significant difference.
Key words: calcium, supplements, volumetric analysis methodISPITIVANJE STABILNOSTI ASKORBINSKE KISELINE I ODREĐIVANJE NJENOG SADRŽAJA U FARMACEUTSKIM PREPARATIMA  METODOM KONDUKTOMETRIJSKE ANALIZE

Dijana Jelić1*, Vesna Antunović1, Željka Marjanović-Balaban2, Aleksandra Đukić-Drvar3
1Medicinski fakultet, Farmacija, Univerzitet u Banjaluci, Bulevar vojvode Bojovića 1a,
2Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a,
3Krka, d.d., Novo mesto, Slovenija, predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Džemala Bijedića 125A, 71000 Sarajevo
dijana_jelic@hotmail.com 


Sažetak
Askorbinska kiselina je jedan od najvažnijih vitamina rastvorljivih u vodi. Lako se apsorbuje, a njena eliminacija iz organizma dešava se kroz urin. Zbog nemogućnosti organizma da sintetiše askorbinsku kiselinu preporučuje se unos vitamina C kroz hranu i suplemente. Molekula askorbinske kiseline je nestabilna i poznavanje kinetičkih parametara za procjenu stabilnosti askorbinske kiseline je od izuzetnog značaja. Stabilnost preparata se kvantitativno izražava kao rok upotrebe lijeka, odnosno, kao vrijeme za koje je predviđeno da preparat ostane prikladan za upotrebu ukoliko se čuva pod tačno definisanim uslovima. Prema literaturnim podacima, metode koje se najčešće koriste za analizu askorbinske kiseline su spektrofotometrija, IR apsorpciona spektrofotometrija, fluorometrija, potenciometrija i HPLC metoda.
U ovom radu korištena je konduktometrijska metoda za određivanje sadržaja askorbinske kiseline u čvrstim farmaceutskim preparatima, kao i za praćenje kinetike u cilju procjene stabilnosti askorbinske kiseline. Sadržaj askorbinske kiseline u preparatima određen je metodom kalibracione krive. Recovery vrijednost je bila u opsegu od 96 – 102%. Ispitivanjem kinetike određeno je, da raspad askorbinske kiseline slijedi kinetiku I reda, uz dobijenu vrijednost konstante brzine 3.9∙10-6s-1 i vremena poluraspada 49.3h. Kao dodatak za procjenu stabilnosti askorbinske kiseline određena je i vrijednost energije aktivacije. 
Ključne riječi: askorbinska kiselina, konduktometrija, kinetika, stabilnost.

STABILITY STUDY AND CONTENT DETERMINATION OF ASCORBIC ACID IN PHARMACEUTICAL PRODUCTS BY CONDUCTIMETRIC METHOD

Dijana Jelić1*, Vesna Antunović1, Željka Marjanović-Balaban2, Aleksandra Đukić-Drvar3
1Medical faculty, Pharmacy department, University of Banjaluka,  Bulevar vojvode Bojovića 1a,
2Forestry faculty, University of Banjaluka,  Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a,
3Krka, d.d., Novo mesto, Slovenija, Bosniа аnd Herzegovina departmant, Džemala Bijedića 125A, 71000 Sarajevo,
dijana_jelic@hotmail.com 

Summary
Ascorbic acid is one of the most important water-soluble vitamin. It apsorbs easily in organism and eliminate by urin. It is recommended to take vitamn C through food and suplements for organism is not able to synthesized ascorbic acid by itself. Molecule of ascorbic acid is rather unstable and evaluation of kinetics parameteres for stabilty determination of ascorbic acid is very important. Stability of some product is quantitative expressed as expiry date, meaning, as time that is provided that the drug remains suitable for use if stored under well defined conditions. According to literature, spectrophotometry, IR apsorption spectophotometry, fluorometry, potenciometry and HPLC method are mostly used for ascorbic acid analysis. 
In this researche conductometric method was used for determination of ascorbic acid content in solid pharmaceutical products, as well as, kinetic assesment for stabilty study. Content of ascorbic acid was determinated by construction of calibration plot. Recovery values was in range of 96-102%. Kinetics evaluation proposed that ascorbic acid degradation follows I order reaction, with 3.9∙10-6s-1 and half-time 49.3h. As addition to kinetic study, value of activiation energy was determined. 
Key words: ascorbic acid, conductometry, kinetic, stability.


ODREĐIVANJE KLOROGENE KISELINE U DODATCIMA PREHRANI SA EKSTRAKTOM ZELENE KAFE

Maša Islamčević Razboršek

Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Mariboru, Smetanova17, Maribor, Slovenija

 

Sažetak

Debljanje i gojaznost postaju globalni problem u svijetu. Pored propisanih lijekova za mršavljenje sve više i više dodataka prehrani sa istom efikasnošču pojavljuje se na tržištu. Jedan od obećavajućih nutraceutika je ekstrakt zelenog zrna kafe, koji navodno sadrži visoku koncentraciju klorogene kiseline (ChlorA),  a za nju je poznato da povećava metabolizam glukoze i lipida te tako doprinosi mršavljenju. Kao dio istraživačkog rada izvršili smo kromatografske analize nekih od tih proizvoda, definisali smosadržaj ChlorA i provjerili da li je sadržaj uskladu sa indikacijamana etiketi. ChlorA je bila određena sa gasnom hromatografijom i masenom spektrometrijom (GC-MS) kao isparljiv i termički stabilan trimetilsilil(TMS) derivat. Sa kvantitativnom analizom komercijalno dostupnih ekstrakta zelenog zrna kafe utvrđeno je da taj sadrži 197,72±13,60 mgg-1ChlorA na sušenu težinu ekstrakta. Rezultati pokazujuda je nivo ChlorAu suprotnosti sa deklaracijom proizvođača iznatno jeniža od razine naznačene na etiketi(450 mgg-1).

Ključneriječi: klorogenakiselina,zelenakafa, gasnahromatografija, masenaspektrometrija

 

DETERMINATION OF CHLOROGENIC ACID IN DIETARY SUPPLEMENT WITH GREEN COFFEE EXTRACT

Maša Islamčević Razboršek

Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Smetanova 17, Maribor, Slovenia

Abstract

Adult weight gain and obesity have become worldwide problems. Recently beside  prescribed weight loss drugs more and more dietary supplementswith the same efficiency appear in the market. One promising nutraceutical is green coffee extract, which contains high concentration of chlorogenic acid (ChlorA) that is known to influence glucose and fat metabolism. In this study the content of ChlorA in some commercially available extracts of green coffee beans was determined and the results were compared to the declared values. The compound was quantified as volatile and thermally stable trimethylsilyl (TMS) derivative by gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS). It was established that the commercially-available dry weighed green coffee extract contains approximately 197.7 ± 13.6 mg g-1 of ChlorA. The results showed that the level of ChlorA was inconsistent with the manufacturer declaration and it was significantly lower than that specified on the packaging (450 mg g-1).

Keywords: chlorogenic acid, green coffee, gas chromatography, mass spectrometry

 
 
 UTICAJ VISINE TEMPERATURE I REŽIMA TOPLOTNE OBRADE NA PROMIJENU TEHNOLOŠKIH OSOBINA MESA 

Radoslav Grujić1, Dragan Vujadinović1*, Vladimir Tomović2, Milan Vukić1

1Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik
2Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
draganvjd@gmail.com.


Sažetak 
Meso je veoma bitna namirnica u ishrani ljudi zbog svojih nutritivno vrijednih sastojaka. Gotovo svi proizvodi od mesa se na neki način toplotno obrađuju kako bi se postigle željene senzorne i nutritivne osobine, kao i zadovoljili kriterijumi po pitanju mikrobiološke stabilnosti i bezbijednosti proizvoda. Najčešća su dva tipa toplotne obrade u industrijskim uslovima, a to su toplotna obrada kuvanjem na atmosferskom pritisku ili vakumu i suva toplotna obrada pečenjem. 
Stoga ovaj rad ima za cilj dati kratak pregled najnovijih dostignuća u pogledu uticaja tehnoloških parametara tokom toplotne obrade u prvom planu visine temperature u centru uzorka i razlučitih postupaka toplotne obrade (kuvanjem i pečenjem) na promjene na proteinima, boji mesa, reološkim osobinama mesa, pH mesa, sposobnosti vezivanja vode, hemijskim osobinama i senzornim osobinama mesa.
Ključne riječi: meso, kuvanje mesa, pečenje mesa, boja mesa, stanje proteina.


INFLUENCEOF TEMPERATURE AND HEAT TREATMENT PROCEDURE ON THE CHANGE OF TECHNOLOGICAL PROPERTIESOF MEAT

Radoslav Grujić1, Dragan Vujadinović1*, Vladimir Tomović2, Milan Vukić1

1University of East Sarajevo, Faculty of Technology Zvornik
2University of Novi Sad, Faculty of Technology
draganvjd@gmail.com.


Summary
Meat is a very important food in the diet of people, due to its valuable nutritional ingredients. Almost all of the meat products are somehow heat treated to achieve the desired sensory and nutritional properties, as well as meet the criteria in terms of microbial stability and safety of the product. The most common are the two types of heat treatment in industrial conditions, such as heat treatment by cooking at atmospheric pressure or vacuum and dry heat treatment by roasting. 
Therefore, goal of this paper is to give a brief overview of the latest developments, regarding the influence of technological parameters during thermal processing of meat.Temperature level in the center of the sample and different thermal treatment procedures (cooking androasting) were monitoredin terms of impact onthe protein'sstructurechanges, meat color, rheological properties of meat, meat pH, water holding capacity, chemical properties and organoleptic characteristics of meat.
Key words: meat, meat cooking, roasting, meat color, state of the protein.ISPITIVANJE UTICAJA PARAMETARA VAKUUMSKOG SUŠENJA NA KVALITET OSUŠENIH BOROVNICA

Aleksandra Tepić1, Senka Vidović1, Stela Jokić2, Zdravko Šumić1

1Tehnološki fakultet, Bul. cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija
2Prehrambeno-tehnološki fakultet, F. Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska
sumic@uns.ac.rs 

Sažetak
U radu je ispitan uticaj temperature sušenja (36-64 °C) i pritiska sušenja (38-462 mbar) na kvalitet osušenih borovnica. Uticaj pojedinih parametara vakuumskog sušenja ispitan je korišćenjem metode odzivnih površina.
Analiza varijanse je pokazala da su regresioni modeli za ispitivane odzive (ukupni fenoli, vitamin C, monomerniantocijani, promjena boje) bili statistički relevantni, uz nivo značajnosti u opsegu od p <0,0001 (za sadržaj antocijana) do p=0,0495 (za ukupnu promjenu boje). Regresioni modeli za aw vrijednost, čvrstoću i IC50 nisu bili statistički relevantni (p>0,05). Vrijednosti koeficijenata multiple determinacije su se kretale od 0,3090 (za čvrstoću) do 0,9775 (za antocijane), u zavisnosti od ispitivanih odziva. Adekvatnost ispitivanih modela određena je nedostatkom prilagođavanja. Značajan nedostatak prilagođavanja utvrđen je kod vitamina C i promjene boje (p<0,05) iako su regresioni modeli bili statistički relevantni. Prilikom ispitivanja antioksidativne aktivnosti utvrđena je p-vrijednost bliska graničnoj (p=0,056). Ispitivanjem nedostatka prilagođavanja (p>0,05) može se zaključiti da bi ovaj model mogao da se primjeni za opisivanje odziva IC50 vrijednosti tokom procesa sušenja.
Ispitivanjem je utvrđeno da se u osušenim borovnicama sa povećanjem temperature sušenja smanjuje aktivnost vode, sadržaj ukupnih fenola, antocijana, vitamina C i antioksidativna aktivnost, a povećava promjena boje osušenih uzoraka. Sa povećanjem pritiska sušenja u osušenim uzorcima utvrđeno je povećanje aktivnosti vode,sadržaja ukupnih fenola, promjene boje, a smanjenje sadržaja antocijana, vitamina C iantioksidativne aktivnosti. Promjena pritiska u ispitivanom opsegu nije imala značajniji uticaj na sadržaj antocijana, vitamin C i IC50 vrijednost.
Ključne riječi: borovnica, vakuum sušenje, metoda odzivnih površina, kvalitet proizvoda.


RESEARCH ON THE INFLUENCE OF DRYING CONDITIONS PARAMETERS ON THE QUALITY OF DRIED BLUEBERRY


Aleksandra Tepić1, Senka Vidović1, Stela Jokić2, Zdravko Šumić1

1Faculty of Technology, Bul. caraLazara 1, 21000 Novi Sad, Serbia
2Faculty of Food Technology, F. Kuhača 20, 31000 Osijek, Croatia
sumic@uns.ac.rs

Summary
The paper investigates the effect of drying temperature (36-64°C) and pressure drying (38-462 mbar) on the quality of dried blueberries.The influence of vacuum drying parameters was determined using the Response Surface Methodology.
Analysis of variance showed that the regression models for the observed response (dry matter, total phenols, vitamin C, monomeric anthocyanins, color change) were statistically relevant, the level of significance ranging from p <0.0001 (for the content of anthocyanins) to p = 0.0495 (for a total color change). Regression models for aw value, firmness and IC50were not statistically relevant (p>0.05). The values of coefficients of multiple determination ranged from 0.3090 (for firmness) to 0.9775 (for anthocyanins), depending on the investigated response. The adequacy of the tested model is determined by the lack of fit.Vitamin C and color change A had no significant lack of fit (p <0.05), although the regression models were statistically relevant. Antioxidant activity was determined by p-value close to the border (p = 0.056). By examining the lack of fit (p>0.05), it can be concluded that this model could be applied to describe the response of IC50 values during the drying process.
Research confirmed that raising the drying temperature decreases water activity, total phenolic, anthocyanin, vitamin C content and antioxidant activity in dried blueberries, while increases the colour change of dried samples. Increasing the drying pressure showed increased water activity, total phenolic content, colour change, as well as decrease in anthocyanin and vitamin C content, and antioxidant activity. Pressure change did not have significant influence on the anthocyanin, vitamin C content and IC50 value.
Key words: blueberry, vacuum drying, response surface methodology, product quality.
EFIKASNOST BRZIH STRIP TESTOVA ZA ANALIZU PRISUSTVA GENETSKI MODIFIKOVANOG KUKURUZA U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

Damir Alihodžić1, Midhat Jašić1, Gunn Merrethe Tomasen2, Drago Šubarić3, Eva Falch2,   Benjamin Muhamedbegović1

1
Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
2Sør-Trøndelag University College – HiST, NO-7004 Trondheim, Norway
3Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayer Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska
damir_ba80@yahoo.com
Sažetak
Uvod: Hrana porijeklom od genetski modifikovanih organizama je sve češće prisutna u ishrani stanovništva. Posebno je česta genetska modifikacija soje i kukuruza, pa se na tržištu mogu naći i proizvodi koji vode porijeklo od ovih sirovina. U monitoringu i kontroli prisustva genetski modifikovanog kukuruza mogu se koristiti brze i konvencionalne metode.
Cilj rada: Cilj rada bio je izvršiti analizu sastojaka porijeklom od genetski modifikovanog kukuruza u ispitivanim uzorcima brzim i konvencionalnim metodama, a zatim uporediti dobijene rezultate.
Materijal i metode: U radu je istraženo prisustvo genetski modifikovanog kukuruza u pet proizvoda i to: palenta, smjesa za mafine i corn flakes porijeklom iz SAD-a, palenta porijeklom iz Norveške, te tortilja porijeklom iz Švedske. Za detekciju sastojaka porijeklom od GM kukuruza korišten je konvencionalni postupak baziran na polimeraznoj lančanoj reakciji (eng. Polymerase Chain Reaction-PCR), a od brzih metoda korišteni su imunohromatografski strip testovi za detekciju CP4 ESPS proteina.
Priprema uzoraka izvršena je  homogenizacijom, a zatim  rastvara u polipropilenskoj epruveti sa destilovanom vodom u odnosu 1:4. Rezultati su očitani na nitroceluloznom dijelu strip testa.
Za PCR metodu iz pripremljenog uzorka urađena je izolacija DNA uz primjenu DNeasy Tissue Kit, zatim izvršena kvantifikacija izolirane DNA sa BiotTek PowerWave HT Microplate spectrophotometerom i primjenom softvera Gen5 Data Analysis. Rezultati polimerazne lančane reakcije očitani su uz primjenu elektroforeze sa 1,5% agaroznim gelom.
Rezultati: Kod svih ispitivanih uzoraka dobijeni su isti rezultati sa obje metode. Utvrđeno je da  palenta i smjesa za mafine porijeklom iz SAD-a sadrže genetski modifikovani kukuruz, dok  dok u proizvodima iz Nordijskih zemalja nije  nije detektovan.
Zaključak: Imunohromatografski strip testeri su podjednako pouzdani kao i PCR metoda za detekciju GM kukuruza u prehrambenim proizvodima. Brze metode su višestruko jeftinije, primjenjive su izvan laboratorijskih uslova, a rezultati analiza su gotovi za 10 – 15 minuta.
Ključne riječi: GM kukuruz, imunohromatografki strip test, PCR.

EFFECTIVENESS OF THE RAPID STRIP TESTS IN THE ANALYSIS OF THE GENETICALLY MODIFIED CORN’S PRESENCE IN FOOD PRODUCTS

Damir Alihodžić1, Midhat Jašić1, Gunn Merrethe Tomasen2, Drago Šubarić3, Eva Falch2,   Benjamin Muhamedbegović1

1The Faculty of Technology Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosnia & Herzegovina
2Sør-Trøndelag University College – HiST, NO-7004 Trondheim, Norway
3Faculty  of Food Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Croatia
damir_ba80@yahoo.com

Summary
Introduction: Food derived from genetically modified organisms is increasingly present in the diet of the world population. Genetic modification of soy and corn is especially frequent, resulting in products originating from these raw materials found in the market. Rapid and conventional methods may be used for monitoring and controlling the presence of genetically modified corn.
Aim: The aim of this study was to compare the use of rapid methods with conventional methods when analyzing ingredients derived from genetically modified corn.
Materials and methods: In this study the presence of genetically modified corn has been analyzed in five products: polenta, muffin mixture and corn flakes from the USA, polenta from Norway and tortillas from Sweden. Conventional procedure based on polymerase chain reaction (PCR) and rapid method immunochromatography strip tests for CP4 ESPS protein detection were used to detect the ingredients originating from genetically modified corn. Sample preparation was done through homogenization and dissolved in polypropylene tube with distilled water in ratio 1:4. The results were read at nitrocellulose part of the strip test. For PCR method, the isolation of the DNA with application DNEasy Tissue Kit was done from prepared sample, followed by quantification of the isolated DNA with BioTek Powerwave HT Microplate spectrometer and application of Gen5 Data Analysis software. The PCR results were read with the application of electrophoresis with 1.5 % of agar gel.
Results: Both the rapid method and the conventional method showed similar results for all samples analysed. Polenta and muffin mixture originating from the USA contained genetically modified corn, whereas the products from the Nordic countries showed non-detectable levels.
Conclusion: Imunnochromatography strip tests are equally reliable as the PCR method in detection of genetically modified corn in food products. The rapid methods are several times cheaper, applicable outside the laboratory conditions and the analysis results are ready in 10-15 minutes.
Key words: genetically modified corn, imunnochromatography strip test, PCR.


ULOGA  HACCP SISTEMA U  ODBRANI OD BIO & AGROTERORISTIČKIH NAPADA U PREHRANBENOJ  DJELATNOSTI  I  POLJOPRIVREDI

Boris Angelkov1, Liljana Dojčinovski2, Julijana Tomovska3,

1Centar za obuku i primjenu sistema za bezbednost i kakvoću hrane, Makedonsko naučno društvo-Bitola, R. Makedonija
2Nestle, T & P Quality Assurance, Bakersfield, USA,
3Fakultet za biotehnički nauki, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ –Bitola, R. Makedonija

Sažetak
Uvod: U današnje vrijeme, nadležne institucije javnog zdravstva, sve značajnije mjesto daju razmatranju pitanju sigurnosti hrane sa aspekta  zaštite od bio i agroterorističkih napada, a u svrhu zaštite potrošača i obezbjeđenja zdravstveno ispravne hrane za svakodnevno konzumiranje. Bio i agroteroristički napadi u prehrambenoj i poljoprivrednoj djelatnosti najčešće podrazumijeva djelovanje ili širenje bioloških agensa (bakterija, virusa ili toksina) koji mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost prehrambenih sirovina i namirnica, te negativno utjecati na zdravlje široke populacije ljudi.
Cilj rada: Cilj rada je pokazati mogućnosti prilagođavanja primjene HACCP sistema kod većih operatora hranom savremenim potrebama društva za odbranu od bio i agroterorističkih napada.
Rezultati i rasprava: Bio i agroterorizam je najčešće rezultat napada u proizvodnom lancu hrane (nezadovoljni radnici – štrajkači, sindikalisti i sl.), ili teroristički akt izazvan spoljnim  utjecajem  političke, vjerske ili dr. motivacije (teroristi, diverzanti, studenti, penzionirani ili razriješeni policajci, oficiri i sl.). Najopasniji agensi koji se upotrebljavaju u svrhu bio i agroterorističkih napada mogu biti biološke, kemijske ili fizičke prirode (radiobiološke ili nuklearne čestice, bakterije, virusi, toksini), koji ugrožavaju život i zdravlje ljudi, životinja i biljaka, kao i higijensku ispravnost hrane.
Svi zarazni i potencijalno parazitni agensi mogu se grupisati u dvije kategorije (A i B) po svojoj jačini i učestalosti primjene. Agro-terorizam kemijskim sredstvima pojavljuje se najčesće u razvijenim zemljama: EU, SAD, Kanada, Ruska federacija itd. Suprostavljanje bio i agroterorizmu moguće je doslijednom  primjenom i prilagodbom HACCP sistema kod svakog većeg operatora hranom i to primjenom odgovarajućih koraka koji podrazumijevaju: izradu protokola za upravljanje krizom–formiranje kriznih štabova 24&24 sata, uspostavljanje mjera prevencija sprovođenjem GMP, GHP, GAP, GVP, SOP i HACCP-a, usavršavanje i usaglašavanje nacionalnih legislativa sa evropskom i svjetskom, redovni i vanredni interni i eksterni auditi kod velikih operatora hranom, stalna preispitivanja kritičnih tačaka u proizvodnom lancu (CCP, OPRP), edukacija uposlenih za otkrivanje izvršilaca terorističkih napada “FIRST”, pojačana kontrola kod prijema sirovina, kontrola lanaca hlađenja i grijanja, dosljedno sprovođenje principa sljedivosti “korak napred-korak nazad”, te uspješno funkcioniranje “ALERT”- sistema na globalnom nivou. 
Zaključak: Obrana od bioterorizma je permanentan zadatak svake države radi zaštite stanovnika od namjernih ili nenamjernih kontaminacija, ili kvarenja hrane.
Ključne reči: odbrana, bio i agroterorizam, HACCP.


ROLE OF HACCP SYSTEM IN DEFENCE OF BIO-AGRITERORISTIC ATTACKS ACROSS THE FOOD INDUSTRY AND AGRICULTURE

Boris Angelkov1, Liljana Dojčinovski2, Julijana Tomovska3

1Training Center and implementation of systems for the safety and quality of food, Macedonian Scientific-Bitola, Republic of Macedonia
2Nestle, T & P Quality Assurance, Bakersfield,California, USA
3Faculty of Biotechnical Sciences, University "St. Kliment Ohridski "Bitola, R. Macedonia

Summary
Introduction: At the present time, the competent institution of public health, an increasingly important place given the consideration of the safety of food in terms of protection was also bio & agriteroristic attacks in order to protect consumers and ensure safe food for daily consumption. Bio & agriteroristic attacks  in the food and agricultural activity usually involves action or dissemination of biological agents, bacteria, viruses or toxins that can compromise the safety of food ingredients and food, as well as adversely affect the health of a broad population of people. Customize the HACCP system for bigest food operators needs of a modern society for the defense of bio & agriteroristic attacks.
Objective: The aim of this paper is to present the possibility to adapt application of HACCP systems in larger operators food needs of a modern society for the defense of bio & agriteroristic attacks.
Results and discussion: Bio & agriterrorism is a result of the attack in the production chain (dissatisfied workers - strikers, union, etc.), or a terrorist act caused by external influence political, religious or other motivation (terrorists, commandos, students, retired or released from police, officers etc.). As the most dangerous agents that are used as biological, chemical or physical nature (radiobiological or nuclear particles, bacteria, viruses or toxins), which threaten the health and life of humans, animals and plants, and hygienic food validity. All infectious and parasitic potential agents are grouped into two categories (A and B) for its severity and frequency use .Agro-terrorism to chemical agents occurs mostly in developed countries EU, USA, Canada, Russia etc.). They are developed all the steps for counteracting bio-agriterorism by consistently applying and adapting HACCP systems in every bigest operator of food and craft it: protocols for Crisis Management - the formation of Crisis Staffs 24 & 24 hours, developing measures to prevent the implementation of GMPs, GHPS, Gaps, GVPs, SOPs, HACCP, training and harmonization of national legislation with European and worldwide, both regular and irregular internal and external audits for bigest operators with food, re-examination critical control points in the production chain (CCP, OPRP), retraining imploued workers to discover the perpetrator attacks terrorists "FIRST", increased control the receipt of raw materials, control chains of cooling and warming, consistent implementation of the principles and trasability "step forward, one step back", the successful functioning of the "ALERT" - system on a global level.
Conclusion: Defense against bioterrorism is a permanent duty of every state to protect their people from intentional or unintentional contamination or spoilage of the food.
Key words: defense, bio-agriterorism, HACCP.FATTY ACID PROFILES OF EXTRACTS OBTAINED FROM DIFFERENT COMMON CARP TISSUES

Kiril Lisichkov1, Stefan Kuvendziev1, Zoran Zeković2, Mirko Marinkovski1, Violin Raykov3

1Faculty of Technology and Metallurgy, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia

2Faculty of Technology, University of Novi Sad, Serbia

3Institute of Oceanology-Bulgarian Academy of Science, Varna, Bulgaria

Abstract

The goal of this work is determination of the fatty acid profiles of extracts obtained from fish viscera, caviar and fillet of fresh water carp (Cyprinus carpio L.). Adult samples of common carp were collected from Tikveš Lake, Republic of Macedonia. Each of the homogenized common carp tissue matrixes was lyophilized in order to eliminate most of the moisture content. The extraction of bioactive compounds from different common carp tissues was performed through application of conventional (hot percolation) and contemporary (ultrasound assisted extraction and supercritical fluid CO2 extraction, SFE-CO2) separation methods. The Soxhlet extraction (hot percolation) and ultrasound assisted extraction were performed using organic solvents with low polarity indexes, such as n-hexane, petroleum ether and methylene chloride, in batch conditions. Regarding the SFE-CO2, the influence of the operating parameters (extraction time, pressure, temperature and CO2 flow rate) on the yield of total extract was determined. A GC/FID analysis was conducted to determine the fatty acid profiles of the extracts obtained at the optimal operating conditions for each extraction procedure. This analysis was performed using Agilent 7890A unit with a HP-88 (J&W 112-8867) column, according to the official BF3 method for determination of fats and oils in food samples - AOAC 996.06. The analysis of the resulting GC/FID chromatograms indicates the presence of polyunsaturated fatty acids (PUFA), bioactive compounds of high interest to the food and pharmaceutical industries.

Keywords: SFE-CO2, PUFA, fatty acid profile, common carp extractsEFFECT OF VARIETY, GROWING SEASON AND STORAGE ON POLYPHENOL PROFILE AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF APPLE PEELS

Ante Lončarić1, Vlasta Piližota1

1Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia

ante.loncaric@ptfos.hr

Summary

Identification and quantification of the major polyphenols, and antioxidant activity (AOA), in the peel of apple varieties, Granny Smith (GS) and Gold Rush (GR), during storage and over two growing seasons (2011 and 2012) were examined.GR had higher amount of flavan-3-ols, dihydrochalcones, and flavonols compared to GS. Of all polyphenolic groups, flavonols were the most influenced by the climacteric conditions during the growing season. The higher amount of phenolic acids was detected in 2012 for the both apple varieties. Dihydrochalcones were influenced more by the variety than by the climacteric conditions during growing season. Changes in polyphenol content (TPC) and AOA during storage depended on the variety. Samples of apple peel powder, after storage, preserved the most of the antioxidants and functional properties, suggesting that apple peel powder may be used in a various food products to add phytochemicals and promote good health.

Keywords: apple by-product, phenolics, freeze-drying, antioxidant activity
 V EPIDEMIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA IZ PODRUČJA NUTRICIONIZMAPOKAZATELJI UHRANJENOSTI I NUTRITIVNA POTPORA ADOLESCENTICA OBOLJELIH OD ANOREKSIJE NERVOZE

Vedrana Škoro Petranović1*, Orjena Žaja1, Ines Banjari2

1Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Služba prehrane, Vinogradska 29, HR-10000 Zagreb, Hrvatska,
2Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Zavod za ispitivanje hrane i prehrane, F.Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Hrvatska
vedrana.skoro@kbcsm.hr


Sažetak
Anoreksija nervoza je psihička bolest nepoznate etiologije karakterizirana restriktivnim kalorijskim unosom čija je prevalencijasve veća te je najčešće prisutna među adolescenticama. Cilj ovog rada je bio istražiti vrijednosti antropometrijskih parametaras mogućim elektrolitskim odstupanjima, teispitati trajanje i broj hospitalizacija ovisno o prisutnosti nutritivne potpore te učestalost primjene nutritivne potpore, kalorijsku vrijednost i trajanje kod 171 hospitalizirane pacijentice na Klinici za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu. Neki od parametara poput tjelesne mase, postotka idealne tjelesne mase i indeksa tjelesne mase bili su značajno niži od očekivanih s obzirom na dob, a kod elektrolita nisu pronađena veća odstupanja.Ispitanice koje su dnevno primale 1068,7 ± 425,5 kcalnutritivne potpore provele su duže vrijeme u bolnici, ali su bile manji broj puta hospitalizirane.Pravilnim i odgovarajućim dijagnostičkim pristupom, ovaj poremećaj prehrane moguće je otkriti u ranijoj fazi kada funkcija intervencije i multidisciplinarne stručne pomoći (liječnik specijalist, psihijatar, psiholog, klinički nutricionist) može spriječiti daljnje razvijanje bolesti.
Ključne riječi: Anoreksija nervoza, adolescentice, antropometrija,elektroliti, nutritivna potpora, multidisciplinarna pomoć

INDICATORS OFNUTRITIONAL STATUSANDNUTRITIONALSUPPORT FORADOLESCENTS WITHANOREXIA NERVOSA

Vedrana Škoro Petranović1*, Orjena Žaja1, Ines Banjari2

1Sestre milosrdnice University Hospital Centre, Department of Food, Vinogradska 29, HR-10000 Zagreb, Croatia,
2Faculty of Food Technology Osijek, Department of Food and Nutrition Research, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia
vedrana.skoro@kbcsm.hr

Summary
Anorexianervosais a psychological disorder of unknown etiology characterized by restrictive caloric intake which prevalence isincreasing and iscommonly present among female adolescents.The aim was to investigate the value of anthropometric parameters with possible electrolytic deviations, and toexamine the duration and number of hospitalizations depending on the presence and the frequency of nutritional support, caloric value and duration in 171 patients hospitalized in the Department of Pediatrics, Sestre milosrdnice University Hospital Centre of Zagreb. Some of the parameters such as body weight, percentage of ideal body weight and body mass index were significantly lower than expected due to age, and for the level of electrolytes-no larger deviations were found.Girls who have receivedan average1068.7±425.5 kcal nutritional support per day were longer in the hospital, but fewer times hospitalized. With regular and appropriate diagnostic approach, this eating disorder can be detected at an earlier stage, when the function of intervention and multidisciplinary professional help (specialist doctor, psychiatrist, psychologist, clinical nutritionist) can prevent further development of the disease.
Key words: anorexianervosa, adolescents, anthropometry, electrolytes, nutritional support, multidisciplinary help.PROCJENA RIZIKA ZA OBOLJEVANJE OD KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA STUDENTSKE POPULACIJE

Ines Banjari*, Tihana Ostrognjaj

Zavod za ispitivanje hrane i prehrane, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Hrvatska
ines.banjari@ptfos.hr 

Sažetak
Karcinom debelog crijeva jedan je od vodećih zdravstvenih problema u svijetu i treći je uzročnik smrti u svijetu. Sama etiologija bolesti jemultifaktorijalna i uključuje složenu interakciju između naslijeđa, te prehrambenih i životnih navika. Važno je istaknuti kako je ovo jedini tip karcinoma za koji je utvrđeno kako je 90% svih slučajeva u direktnoj vezi s prehrambenim navikama. Cilj istraživanja bilo je procijeniti rizične čimbenike za obolijevanje od karcinoma debelog crijeva ustudenata, a koji su u vezi s karakteristikama prehrane i životnim navikama. Utvrđena je prisutnost velikog broja rizičnih čimbenika povezanih s karcinomom debelog crijeva. To suvisoka prevalencija povećane tjelesne mase (23,1%) i pretilosti (6,1%), visoka prevalencija pušenja(30,0%), niska razina fizičke aktivnosti (25,6% neaktivno, 30,3% sezonski), visoka konzumacijaalkoholnih pića (20,6% tjedno, 1,4% dnevno), te pozitivna obiteljska anamneza (47,5% spredispozicijom, 12,1% s pozitivnom anamnezom na karcinom debelog crijeva). Najznačajniji rizični čimbenici koji su povezani s prehrambenim navikama ispitivane populacije studenata su visok unosmesa i mesnih prerađevina, visok unos soli i drugih začina, te nizak unos ribe te voća i povrća. Osobito je zabrinjavajuće što je kod studenata s pozitivnom obiteljskom anamnezom utvrđen najveći rizik za karcinom debelog crijeva. 
Ključne riječi: karcinom debelog crijeva, studenti, procjena rizika, prehrambene navike, životne navike

 
ESTIMATION OF COLORECTAL CANCER RISK FACTORS RELATED TO NUTRITIONAL ANDLIFESTYLE HABITS IN STUDENTS

Ines Banjari*, Tihana Ostrognjaj

Department of Food and Nutrition Research, Faculty of Food Technology Osijek,
University of Osijek, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia
ines.banjari@ptfos.hr 


Summary
Colorectal carcinoma is one of the leading public health concerns around the globe, and the third death cause around the world. Its ethiology is multifactorial and includes complex interactions between heritage, nutritional and lifestyle habits. Importantly, this is the only cancer showing strikingly high correlation to the diet; around 90 % of all cases can be attributed to nutritional habits. The aim of this research was to estimate risk factors for colorectal carcinoma in student population, which are related to dietary and lifestyle habits. Number of risk factors is highly abundant in the observed population. Those are high prevalence of overweight (23.1%) and obesity (6.1%), high prevalence of smoking (30.0%), low level of physical activity (25.6% inactive, 30.3% seasonally), high consumption of alcohol (20.6% weekly, 1.4% daily), and positive family anamnesis (47.5% with predisposition, 12.1% with positive anamnesis i.e. colorectal carcinoma case). The most important risk factors related to nutritional habits in the observed student population are high consumption of meat and meat products, high consumption of salt and other seasonings, and low intake of fish, fruits and vegetables. Particularly concerning is that the highest risk of colorectal carcinoma are lated to nutritional and lifestyle habits was found among students with positive anamnesis (colorectal carcinoma in closest relatives).
Key words: colorectal carcinoma, students, risk estimation, nutritional habits, lifestyle habits.POSTOJI LI POVEZANOST IZMEĐU BENZOATA IZ OSVJEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA TE POJAVE SIMPTOMA HIPERAKTIVNOSTI KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA GRADA OSIJEKA?
 
Maja Miškulin1*, Nika Pavlović2, Aida Mujkić3, Jelena Vlahović1

1Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek, Hrvatska
2Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31000 Osijek, Hrvatska
3Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
miskulin.maja@gmail.com 

Sažetak 
Uvod: Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD poremećaj) je jedan od najčešćih psihijatrijskih poremećaja koji se javlja u djetinjstvu. Utjecaj pojedinih namirnica, konzervansa i umjetnih bojila na pojavnost ovog poremećaja još je uvijek kontroverzan te nije u cijelosti istražen. 
Cilj rada: Istražiti moguću povezanost između benzoata iz osvježavajućih bezalkoholnih pića te pojave simptoma hiperaktivnosti kod djece predškolske dobi s područja grada Osijeka.
Materijal i metode: Ovo presječno istraživanje provedeno je tijekom travnja i svibnja 2007. godine u Osijeku, istočna Hrvatska. Posebno dizajnirani upitnik ispunilo je 810 roditelja djece predškolske dobi (stare 5,9±0,7 godina; 401/810, 49.5% dječaka i 409/810, 50,5% djevojčica) koja pohađaju vrtić u Osijeku. Upitnik je sadržavao pitanja o dobi, spolu i tjelesnoj masi djeteta, o prosječnom dnevnom unosu osvježavajućih bezalkoholnih pića, vrsti najčešće konzumiranog osvježavajućeg bezalkoholnog pića, postojanju alergije na hranu i standardizirani Connerov upitnik namijenjen roditeljima za brzu dijagnostiku postojanja ADHD poremećaja. U 50 komercijalno dostupnih osvježavajućih bezalkoholnih pića određena je koncentracija benzoata metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC) s UV detekcijom.
Rezultati: U istraživanoj populaciji predškolske djece bilo je samo 4,9% (40/810) onih koji ne piju osvježavajuća bezalkoholna pića. Prosječna koncentracija benzoata u svim uzorcima bila je 97,7±26,7 mg/L. Upitnik je otkrio kako 95,1% (770/810) ispitanika konzumira osvježavajuća bezalkoholna pića, prosječno 0,6 L dnevno, što podrazumijeva dnevni unos od 58,6 mg benzoata. U skupini djece koja pije osvježavajuća bezalkoholna pića bilo je 8,6% (66/770) onih sa simptomima ADHD poremećaja dok u skupini djece koja ne piju ova pića nije bilo niti jedno dijete sa simptomima ADHD poremećaja.
Zaključak: Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću se češće javlja u skupini djece koja konzumiraju osvježavajuća bezalkoholna pića te na taj način unose veće količine benzoata u organizam. Nije jasno uzrokuju li tako uneseni benzoati ADHD poremećaj ili samo pospješuju simptome već postojećeg poremećaja. Potrebna su daljnja istraživanja ove problematike.
Ključne riječi: benzoati, osvježavajuća bezalkoholna pića, hiperaktivnost, djeca predškolske dobi, Hrvatska.

IS THERE CONNECTION BETWEEN BENZOATES FROM SOFT DRINKS AND HYPERACTIVITY AMONG OSIJEK PRESCHOOL CHILDREN?

Maja Miškulin1*, Nika Pavlović2, Aida Mujkić3, Jelena Vlahović1

1University of Osijek, Faculty of Medicine, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, Croatia
2Institute of Public Health for the Osijek-Baranja County, Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Croatia
3University of Zagreb, School of Medicine, Andrija Štampar School of Public Health,  Rockefellerova 4, 10000 Zagreb, Croatia
miskulin.maja@gmail.com 


Summary 
Introduction: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common childhood-onset psychiatric disorders. The impact of certain foods, preservatives and artificial colors on the prevalence of this disorder is still controversial and not fully explored. 
Aim: To explore the possible connection between benzoates from soft drinks and hyperactivity among Osijek preschool children.
Materials and methods:  This cross-sectional study was conducted during April and May 2007 in Osijek, Eastern Croatia. A special questionnaire was administered to parents of 810 preschool children from kindergartens in Osijek (aged 5.9±0.7 years; 401/810, 49.5% boys and 409/810, 50.5% girls) during April and May 2007. The questionnaire contained questions on the preschool children age, sex, weight, average daily intake of soft drinks, type of soft drink consumed, food allergy and ten-item parents Conner's index for ADHD diagnose. The concentration of benzoates in 50 commercially available soft drinks was determined by the method of high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV detector.
Results: Among all preschool children there were only 4.9% (40/810) of them who did not drink soft drinks. The mean concentration of benzoates in all samples was 97.7±26.7 mg/L. The questionnaire revealed that 95.1% (770/810) of study subjects consuming soft drinks were taking a mean of 0.6 L of soft drink per day, containing 58.6 mg of benzoates. Among those who did drink soft drinks there were 8.6% (66/770) of them positive for ADHD and none in group who did not. 
Conclusion: ADHD is more common in the group of children who consume soft drinks and in that way intake larger amount of benzoates. It is not clear do these benzoates produce ADHD or just further facilitate ADHD that already exist. Further investigations are needed.
Key words: benzoates, soft drinks, hyperactivity, preschool children, Croatia.


KONZUMACIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U DJECE HOSPITALIZIRANE U DJEČJOJ BOLNICI

Diana Vukman1,2*, Nataša Šoštarić1,2, Viktorija Luetić3, Tena Niseteo3

1Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, Hrvatska
2Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma - HAPN, Zagreb, Hrvatska
3Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska
diana.vukman@kdb.hr


Sažetak
Učestalost pothranjenosti u hospitaliziranih bolesnika je značajna, a na smanjenje iste može se utjecati poboljšanjem nutritivne terapije tijekom boravka u bolnici. Jedan od načina jest adekvatno serviranje namirnica iz skupine mlijeka i mliječnih proizvoda koji obuhvaćaju veliki dio prehrane pedijatrijske populacije. Cilj ovog istraživanja jest procijeniti zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani hospitalizirane djece s obzirom na oblik bolesti (akutno ili kronično stanje) te na temelju dobivenih rezultata dati preporuke za poboljšanje prehrane djece u bolnicama.
U ovom istraživanju u svrhu prikupljanja informacija koristili su se standardizirani upitnici nutritionDay istraživanja, upitnik za provedbu 24-satnog prisjećanja konzumiranja hrane te upitnik o učestalosti konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda. Prosječne energijske i hranjive vrijednosti za mlijeko i mliječne proizvode, izračun dnevnih potreba iz mlijeka i mliječnih proizvoda te vrijednosti jedinica serviranja po kojima su sastavljeni bolnički obroci u skladu su s preporukama.
Rezultati pokazuju da je 10% bolesnika na akutnim i kroničnim odjelima pothranjeno, dok na odjelu onkologije nema pothranjenih bolesnika. Iz rezultata je vidljivo da su razlike između skupina značajne (P=0,032) te skupina akutno bolesnih unosi značajno više energije iz mlijeka i mliječnih proizvoda u odnosu na ostale. Akutni bolesnici najbolje toleriraju mlijeko i mliječne proizvode (50,8%), dok je unos ovih proizvoda prisutan samo u 17,3% kronično oboljelih bolesnika, nešto bolji rezultat pokazuju onkološki bolesnici (29,9%).
Učestalost pothranjenosti na akutnim i kroničnim odjelima iznosi 10%, dok na onkologiji nije zabilježen udio pothranjenih bolesnika. Skupina akutno bolesnih unosi značajno više mlijeka i mliječnih proizvoda u odnosu na ostale. Kronični bolesnici vrlo često imaju zabranu konzumiranja ovakvih namirnica, zbog čega je i unos energije iz mlijeka i mliječnih proizvoda niži. Preporuča se proširiti paletu proizvoda dostupnih u bolničkoj prehrani ne bi li se povećao unos mlijeka i mliječnih proizvoda.
Ključne riječi:  djeca, mlijeko, mliječni proizvodi, dječja bolnica.

CONSUMPTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN CHILDREN HOSPITALIZED AT CHILDREN'S HOSPITAL

Diana Vukman1,2*, Nataša Šoštarić1,2, Viktorija Luetić3, Tena Niseteo1,2

1Children`s Hospital Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, Croatia
2Croatian Academy for Applied Nutritional Science - CAANS, Supilova 7,  Zagreb, Croatia
3
University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Croatia
diana.vukman@kdb.hr


Summary
The incidence of malnutrition in hospitalized patients is significant and on reduction of the same may be affected by improving nutritional therapy during the hospital stay. One way is to adequately serve products from milk and dairy products group, which is a large part of the pediatric population diet. The goal of this study is to evaluate the presence of milk and dairy products in the daily diet of hospitalized children, depending on the state of the disease (acute or chronic condition), and make recommendations to improve the nutrition of hospitalized children.
In this study standardized nutritionDay questionnaires, 24-hour recall food intake questionnaire and food frequency questionnaire on consumption of milk and dairy products were used to gather the informations. Average energy, nutritional value and daily requirements of milk and dairy products were calculated by dietitians according to recommendations.
Results show that 10% of patients on acute and chronic wards are undernourished, while on oncology ward there are no malnourished patients. The results show that there is a significant difference between the groups (P = 0.032), where the intake of milk and dairy products is significantly higher in the group of acute patients compared to other groups. Patients on acute wards mostly consume milk and dairy products (50.8%), while the intake of these products is 17.3% on chronic wards and 29.9% on oncology ward.
The incidence of malnutrition on acute and chronic wards is 10%, while there is no malnourished patients on oncology ward. Intake of milk and dairy products is higher among patients on acute wards compared to other wards. Patients on cronic wards often are forbidden to consume milk and dairy products, which can explain the lower intake of these products. Recommendation is to expand the range of products available in the hospital diet in order to increase the intake of milk and dairy products.
Key  words: children, milk, dairy products, children`s hospital.NUTRITIVNI STATUS I UNOS HRANE U DJECE HOSPITALIZIRANE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB: USPOREDBA TRI GODINE ISTRAŽIVANJA

Nataša Šoštarić1,2,3*, , Diana Vukman1,2, Tena Niseteo1,2,3 Sanja Ćosić,2,3 Karmen Matković Melki2,3

1Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, Hrvatska
2Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma - HAPN, Zagreb, Hrvatska
3Edukacijski centar i internetska nutricionistička enciklopedija, Definicija hrane d.o.o., Supilova 7, Zagreb, Hrvatska
natasha.sostaric@gmail.com 
Sažetak
Pothranjenost se odnosi na bilo kakvu prehrambenu neuravnoteženost koja se javlja kao posljedica nedostatka ili prekomjernog unosa jedne ili više hranjivih tvari, a dobro je poznat faktor rizika za razvoj komplikacija u hospitaliziranih pacijenata. Unos hrane je često narušen zbog emotivnog i fizičkog stanja pacijenta. Od 2010. godine, Klinika za dječje bolesti Zagreb provodi jednodnevno istraživanja kako bi se procijenila opasnost i spriječila pothranjenost u hospitalizirane djece. Cilj ovog istraživanja je utvrditi prehrambeni i klinički status te učestalost pothranjenosti kod pedijatrijske populacije.
NutritionDay je jednodnevno međunarodno istraživanje prehrambenih čimbenika i unosa hrane u hospitaliziranih bolesnika. Dijetetičari provode ispitivanje putem dijetetskih upitnika (24-satno prisjećanje i jednodnevni dnevnik prehrane) koji sadrže prehrambene, antropometrijske i kliničke podatake o pacijentu. Stvarni unos hrane i dnevne potrebe pedijatrijskih bolesnika izračunate su u skladu s preporukama. 
Tri godine istraživanja pokazale su da je oko 12% djece pothranjeno. U 2010. i 2011. godini, 34% pacijenata nije zadovoljilo energetske potrebe bazalnog metabolizma, dok je u 2012. godini taj broj iznosio 27%. Kroz godine je na kroničnim i akutnim odjelima vidljiv porast broja pacijenata koji nisu zadovoljili energetske potrebe bazalnog metabolizma, dok se na kirurškim odjelima taj broj smanjuje. 
Rezultati istraživanja provedenog na dan nutritionDay-a, tijekom protekle tri godine, su slični i pokazuju da je oko 12% hospitalizirane djece pothranjeno, a više od polovice pacijenata ima neadekvatan dnevni unos energije. Unatoč brojnim istraživanjima na tu tematiku provedenim u posljednjih nekoliko desetljeća, situacija u Hrvatskoj je još uvijek zabrinjavajuća. Zbog toga je potrebno utvrditi adekvatnost trenutne nutritivne terapije i podići svijest o potrebi za multidisciplinarnim timom dijetetičara specijaliziranih za pedijatrijsku populaciju.
Ključne  riječi: djeca, nutritivni status, unos hrane, dječja bolnica.

NUTRITIONAL STATUS AND FOOD INTAKE OF HOSPITALIZED CHILDREN IN CHILDREN`S HOSPITAL ZAGREB: THREE YEAR COMPARISON

Nataša Šoštarić1,2,3*, Diana Vukman1,2, Tena Niseteo1,2,3, Sanja Ćosić2,3 Karmen Matković Melki2,3

1Children`s Hospital Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, Croatia
2 Croatian Academy for Applied Nutritional Science - CAANS, Supilova 7,  Zagreb, Croatia
3Food Definition, Centre for education and consulting, Supilova 7, Zagreb, Croatia
natasha.sostaric@gmail.com 

Summary 
Malnutrition refers to any kind of nutritional imbalances which appears as a result of deficiency or overconsumption of one or more nutrients and it is well known risk factor for the development of complications in hospitalized patients. Because of patient`s poor physical and emotional state, food intake is often impaired. Since 2010, Children’s Hospital Zagreb has been conducting one-day cross-sectional survey in order to estimate risk and prevent malnutrition of hospitalized patients. The goal of this 3 year study comparison is to determine nutritional and clinical status and the incidence of malnutrition of hospitalized children in order to prevent it.
The nutritionDay is a multinational one-day cross-sectional survey of nutritional factors and food intake in hospitalized patients. Dietitians conducted a survey through dietetic questionnaires (24-hour recall and one-day food intake questionnaire) also containing patients’ nutritional, anthropometrical and clinical data. The actual amount of consumed food and daily requirements of paediatric patients were calculated by dietitians.
Three years of study have shown that around 12% of patients are undernourished. In the years 2010 and 2011, 34% of patients did not meet their basal metabolic requirements while in the year 2012 that number was 27 %. Through the years there is an increase in number of patients who did not meet their basal metabolic requirements on cronic and acute wards while on surgical wards that number is decreasing.
Results of nutritionDay study conducted during the past three years were similar. Around 12% of paediatric patients are malnourished and more than half of patients have an inadequate daily energy intake. Despite of the studies conducted during the past few decades, current situation in Croatia is still troubling and this fact, once again, raises the question of adequate nutritional therapy and need for dietetic intervention. Because of that it is necessary to have multicenter cross-sectional nutritional surveys specialized for children population. 
Key  words: children, nutritional status, food intake, children hospital.


STANJE UHRANJENOSTI I PREHRAMBENE NAVIKE ŽENA U MENOPAUZI

 

3.        STANJE UHRANJENOSTI I PREHRAMBENE NAVIKE ŽENA U MENOPAUZI/ NUTRITIONAL STATUS AND DIETARY HABITS OF MENOPAUSAL WOMEN

Samir Tursunović1, Midhat Jašić2, Azijada Beganlić3 Nadia Hot4

1JZU Dom zdravljaSrebrenika, Zlatnih ljiljana 75350 srebrenik , Bosna i Hercegovina

2Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

3Edukativni centar Porodične medicne Tuzla

 4Farmavita doo Sarajevo Igmanska 5a, Vogošća 71320

samirself04@yahoo.com

Sažetak

Uvod: Kod većine žena u menopauzi se mijenja stanje uhranjenosti. Uzroci toga mogu biti: hormonske promjene, prehrambene navike, nasljedni faktori, životni stil itd. Najčešći simptomi menopauze su: navale vrućine, preznojavanje i nagle promjene raspoloženja. Žene ulaze u menopauzu nespremne da se nose sa promjenama tog perioda života i sa nedovoljnim poznavanjem prehrambenih navika koje dovode do suficitarnosti ili nedostatka nutrijenata.

Cilj rada: Cilj rada je bio odrediti stepen uhranjenosti žena u menopauzi i ustanoviti korelaciju stepena uhranjenosti i prehrambenih navika žena sa učestalošću simptoma menopauze i određenim zdravstvenim poremećajima.

Metodologija: Za istraživanje je izvršeno prikupljanje, sistematizacija i statistička obrada podataka o stanju uhranjenosti i prehrambenim navikama uzorka od 300 žena u dobi od 45 do 55 godina starosti. Istraživanje je urađeno u pet ambulanti porodične/obiteljske medicine. Za prikupljanje podataka korišten je standardizirani upitni list o prehrambenim navikama, baziran na Likertovoj skali.

Rezultati i diskusija: Prema indeksu tjelesne mase (BMI), 12.33% ispitanica bilo je u fiziološkim granicama uhranjenosti, dok je 87% ispitanica bilo sa prekomjernom tjelesnom masom i gojazno. BMI je značajno veći kod ispitanica sa povećanim unosom: gaziranih pića, poslastica i bijelog hljeba. Ispitanice koje nikada nisu imale simptome menopauze kao i oboljenja u menopauzi imaju znatno niži BMI (p<0,05). Najčešća oboljenja u periodu menopauze kod ispitivanih pacijentica su bila: hipertenzija (57%), dijabetes (12 %), depresivni poremećaj (25%) i karcinom (1%).

Zaključak: Prehrambene navike ispitanica ukazuju na nedovoljno poznavanjem nutritivnih potreba i preporuka, što rezultira konzumiranjem hrane koja nije prilagođena tom periodu života. Ispitanice se ne hrane po standardima i preporukama WHO, te kod njih postoji povećan rizik od pojave bolesti tipičnih za menopauzu, a koje su rezultat efekata nepravilne ishrane. Ishrana prema standardima i preporukama WHO rezultira boljom fiziološkom uhranjenošću žena u menopauzi, a rezultat toga je rjeđa pojava oboljenja i negativnih simptoma menopauze.

Preporuka: Potrebna je sistematična i organizovana edukacija žena u menopauzi da bi se postigla pravilna prehrana i normalno stanje uhranjenosti, što može doprinijeti boljem kvalitetu života, smanjenju pratećih oboljenja i negativnih simptoma menopauze.

Ključne riječi: menopauza, prehrambene navike, stanje uhranjenosti

  

 

NUTRITIONAL STATUS AND DIETARY HABITS OF

3.        STANJE UHRANJENOSTI I PREHRAMBENE NAVIKE ŽENA U MENOPAUZI/ NUTRITIONAL STATUS AND DIETARY HABITS OF MENOPAUSAL WOMEN

Samir Tursunović1, Midhat Jašić2, Azijada Beganlić3 Nadia Hot4

1JZU Dom zdravljaSrebrenika, Zlatnih ljiljana 75350 srebrenik , Bosna i Hercegovina

2Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

3Edukativni centar Porodične medicne Tuzla

 4Farmavita doo Sarajevo Igmanska 5a, Vogošća 71320

samirself04@yahoo.com

Abstract

Introduction: The majority of menopausal women is changing nutritional status. The causes of this may include: hormonal changes, bad eating habits, heredity, lifestyle etc. The most common symptoms of menopause are hot flushes, sweats and mood swings. Women entering menopause unprepared to cope with the changes of this period of life and with insufficient knowledge of dietary habits that lead to oversupply or lack of nutrients.

Objective: The aim of this study was to determine the degree of nutritional status in postmenopausal women and to determine the degree of correlation between nutritional status and dietary habits of women with menopausal symptoms and the frequency of certain health disorders.

Methodology: The study was carried out collecting, systematization and statistical analysis of data on the nutritional status and dietary habits of a sample of 300 women aged 45 to 55 years old. The survey was conducted in five ambulance of family medicine. To collect the data is used standardized list of questions about eating habits, based on the Likert scale.

Results and discussion: According to the body mass index (BMI), 12:33% of the patients were within the normal range of nutrition, while 87% of respondents were from overweight and obese.BMI was significantly higher in patients with an increased intake of: soft drinks, sweets and white bread. Women who have never had symptoms of menopause and menopausal disorders have significantly lower BMI (p<0,05).The most common diseases in the period of menopause in a patient were examined: hypertension (57%), diabetes (12%), depressive disorders (25%) and cancer (1%).

Conclusion: Food habits of the respondents indicate insufficient knowledge of nutritional needs and recommendations, which resulting in the consumption of food that is not adapted to this period of life. The subjects are not feed buy the standards and recommendations of the WHO, and among them there is an increased risk of diseases typical for menopause, and as a result of the effects of improper nutrition. Nutrition according to the standards and recommendations of the WHO resulting in improved nutritional status of women in menopause, and as result of that is a reduction in the occurrence of diseases and negative symptoms of menopause.

Recommendation: It's needed a systematic and organized education in menopausal women in order to achieve proper nutrition and normal nutritional status, which may contribute to a better quality of life, reducing related diseases and negative symptoms of menopause.

Keywords: menopause, eating habits, nutritional statusZNAČAJ ZNANJA BOLESNIKA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA O RIZICIMA, SIMPTOMIMA, LIJEČENJU I PREVENCIJI DIJABETESA


1 Maida Šljivić Husejnović, 2 Emira Hublić Dautbašić, 3 Amela Brčina, 3 Adem Dautbašić


1 Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

2 JZU Dom zdravlja Tuzla, A.Herljevića 1, 75 000 Tuzla, BiH

3 MS Hemijska škola Tuzla, Bosne Srebrene 8, 75000 Tuzla


Sažetak

Uvod : Diabetes mellitus je jedno od najčešćih endokrinoloških oboljenja u svijetu. Veliki je uticaj znanja bolesnika i članova njihovih porodica o dijabetesu tipa 2 na smanjenje rizika, liječenje i prevenciju bolesti.

Cilj : Cilj istraživanja je procijeniti povezanost znanja bolesnika i članova njihovih porodica o osnovnim rizicima, simptomima, liječenju i prevenciji dijabetesa tipa 2. 

Metode i ispitanici : Studija je provedena anketiranjem 102 dobrovoljca u Tuzli metodom slučaja. Instrument za istraživanje je bio samodizajnirani upitnik o rizicima, simptomima i liječenju oboljelih od dijabetesa. Mjerene su vrijednosti glukoze na tašte kod svih ispitanika.

Rezultati : Rezultati istraživanja ukazuju da bolesnici od dijabetesa tipa 2 i članovi njihovih porodica nisu dovoljno educirani o rizicima, simptomima i liječenju šećerne bolesti.

Zaključak : Utvrđena je značajna veza između broja tačnih odgovora sa poznanstvom oboljelih od dijabetesa.

Ključne riječi : diabetes mellitus, faktori rizika, simptomi, liječenje i prevencija, inzulin


THE IMPORTANCE OF PATIENTS  KNOWLEDGE AND THEIR FAMILIES ABOUT THE RISK, SYMPTOMS, TREATMENT AND PREVENTION OF TYPE 2 DIABETES


1 Maida Šljivić Husejnović, 2 Emira Hublić Dautbašić, 3 Amela Brčina, 3 Adem Dautbašić


1 Faculty of Pharmacy, University of Tuzla , Univerzitetska 8, 75000 Tuzla


2The Public Institution Health Centre of Tuzla, A.Herljevića 1, 75 000 Tuzla, BiH

3 MS Chemical school Tuzla, Bosne Srebrene 8, 75000 Tuzla


Summary


Introduction : Diabetes mellitus is the most common endocrynological disease in the world. There is the great influence of patients knowledge and their families knowledge about type 2 diabetes to the risk reduction, treatment and prevention of disease.


The aim : The aim of the research was to estimate the connection between the knowledge of patients and their families about the basic risks, symptoms, treatment and prevention of type 2 diabetes.

Participians and methods : The study was conducted by randomly interviewing 102 volunteers in Tuzla. The main instrument of the research was questionnaire on risk, symptoms and the treatment of diabetes. We measured values ​​of glucose in blood for all volunteers.

Results : The results of this study suggest that patients and their family members are not informed enough about the risks, symptoms and treatment of type 2 diabetes.

Conclusion : There was a significant connection between the number of correct answers with the acquaintance of diabetes.

Keywords: diabetes mellitus, risk factors, symptoms, treatment and prevention, insulin

 PREDISPITNA ANKSIOZNOST STUDENATA

Dijana Simikic, Nurka Pranjic, Midhat Jasic

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Tuzli

 Sažetak

Uvod: Predispitna anksioznost je neprijatan, često nejasan osjećaj tjeskobe kojeg karakteriše jedan ili više tjelesnih doživljaja: praznina u stomaku, stiskanje u prsima, lupanje srca, ubrzano disanje, glavobolja ili iznenadna potreba za ekskrecijom. Nerijetko su prisutni nemir i potreba za kretanjem. Predispitna anksioznost ili predispitni distres se javlja u situacijama provjere znanja i sposobnosti studenata tokom ispitnih rokova. Jedan je od najčešćih ometajućih faktora u obrazovanju. Upravo je predispitna anksioznost tema ovog istrazivanja, koje je obavljeno uz saradnju studenata Farmaceutskog fakulteta u Tuzli. Cilj rada je utvrditi postojanje predispitne anksioznosti u studenata farmacije, te analizirati intenzitet predispitne anksioznosti/ distresa u odnosu na godinu studija (početnu i završnu).

Ispitivanje i metode: Istraživanje je dizajnirano kao prospektivna presječna studija tokom 2014. godine. Ispitanike su činili studenti Farmaceutskog fakulteta upisani u prvu i četvrtu studijsku godinu. Izbor ispitanika proveden slučajnim odabirom ukupno n= 200 studenata, 100 ispitanika prve studijske i 100 ispitanika četvrte studijske godine.  U postupku ispitivanja korištena su dva upitnika: „Upitnik za samoprocjenu intenziteta stresa“ i „Frojdenberger-skala sindroma izgaranja“.

Rezultati: Vremenska ograničenja za predispitnu pripremu percipira skoro uvijek i često 60% studenata. Samo 14% studenata ima često ili skoro uvijek podršku svojih roditelja. Izostanak podrške roditelja podstiče intenzitet predispitne anksioznosti studenata. Zadovoljavajući je nivo podrške nastavnog osoblja prema uspješnosti sticanja znanja i vještina na fakultetu.  Podršku kolega skoro uvijek ima samo 8% studenata, a često 30% studenata. Često i skoro uvijek je podržano 75% studenata od svojih nastavnika, 5 puta više od roditelja i 2 puta više od kolega studenata.

Zaključak: Rezultati su pokazali da je u distresu i u riziku od sindroma sagorijevanja zbog predispitne anksioznosti 137 ili 68.5% studenata. Neočekivano je  visoka prevalenca distresa zbog predispitne anksioznosti. Značajno je nizak nivo podrške roditelja u vezi sa postizanjem uspjeha tokom studiranja. Dok se podrška roditelja, nastavnika i studenata-kolega statistički značajno povećava na četvrtoj u odnosu na prvu godinu, učestalost vremenskih ograničenja ne predstavljaju statističku razliku kod studenata prve  i četvrte  studijske godine. 

Prijedlog: Neophodno je provesti javno zagovaranje o podizanju svijesti roditelja o problemu stresa studenata i promjena stava o potrebi podržavanja svoje djece na putu uspješnosti na fakultetu.  Studenti bi trebali tokom studija sticati komunikacijske vještine i vještinu uspješnog upravljanja stresom u vezi sa provjerom znanja.

 Ključne riječi: predispitna anksioznost, distres, studenti farmaceutskog fakulteta

 Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja